کرونا نیوز؛

روزانه صدها تحلیل سیاسی پیرامون مسائل مختلف در رسانه ها منتشر می شود و ما مخاطب این تحلیل ها هستیم. اما سوال مهم اینجاست که چگونه می توان تحلیل های سیاسی مختلف را مورد ارزیابی قرار داد؟تا صحت و سقم تحلیل ها و میزان انطباق آن ها با واقعیت ها را سنجید.
برای پاسخ به این پرسش ها چندین راه کار وجود دارد:

الف- ارزیابی وابسته به تحلیل

۱- صحت خبر تحلیل:

هر تحلیلی بر پایه ی یک خبر است. بنابراین پیش از مطالعه هر تحلیل باید خبر مورد تحلیل را مورد ارزیابی قرار داد. اگر خبری صحیح نباشد مطمئنا تحلیل ارائه شده نیز غلط خواهد بود.

۲- صحت اطلاعات تحلیل:

معمولا هر تحلیل گری بعد از ذکر خبر، اطلاعات خود پیرامون آن خبر را ذکر می کند. اطلاعات مجموعه ای از داده ها است که تحلیلگر پیرامون موضوع مورد تحلیل ارائه می کند تا در نهایت بین اطلاعات و خبر خود ارتباطی برقرار سازد و تحلیل خود را ارائه کند.
اگر اطلاعات ارائه شده توسط تحلیلگر مخدوش باشد مطمئنا تحلیل نیز نادرست خواهد بود.

۳- صحت ارتباطات تحلیل:

هر تحلیلی به طور عمده از ۵ نوع ارتباط سود می برد…ارتباط بین خبر با اطلاعات ، ارتباط خبر با فرضیات ذهنی تحلیلگر ، ارتباط خبر با مجهولات ، ارتباط خبر با سایر پدیده های سیاسی و ارتباط خبر با نظریه های علوم سیاسی
تحلیلگر سیاسی بر اساس تجربه و هوشمندی خود این ارتباطات را به تناسب موضوع به کار می برد.
با بررسی صحت ارتباطات و منطقی بودن ارتباطات می توان تحلیل را مورد ارزیابی قرار داد

(سه مورد ذکر شده شاید برای مخاطبین جدید مبهم باشد. زیرا درک سه مورد فوق نیازمند آشنایی با روش تحلیل سیاسی می باشد که پیش تر مورد بحث قرار گرفته است.)

ب-ارزیابی وابسته به رسانه و تحلیل گر

۱شناخت رسانه :

هر رسانه ای متناسب با اهداف و سیاست ها و منافع خود نسبت به انتشار خبرها ، گزارش ها و تحلیل ها می پردازد. بنابراین در ارزیابی هر تحلیلی باید گرایشات رسانه ای که تحلیل را منتشر کرده است را در نظر داشته باشیم و در دام گرایشات و منافع رسانه ها گرفتار نشویم

۲- شناخت تحلیل گر :

هیچ تحلیل گر سیاسی بی طرفی هنوز به دنیا نیامده است. هر تحلیل گری مطمئنا گرایشات سیاسی و فکری خاص خود را دارد و تحلیل او را جهت می دهد از این رو کشف گرایش سیاسی تحلیل گر در ارزیابی تحلیل حائز اهمیتی می باشد.
از سویی دیگر تجربه تحلیل گر و سطح سواد تحلیل گر هم اهمیت ویژه ای در ارزیابی تحلیل دارد. از این رو با آگاهی از رزومه تحلیلگر و مطالعه تحلیل های قبلی وی می توان شناخت دقیق تری نسبت به تحلیلگر پیدا کرد تا بتواند ما را در ارزیابی تحلیل کمک کند

ج-ارزیابی وابسته به مخاطب:

۱- آگاهی از موضوع:

مخاطب جهت ارزیابی هر تحلیلی نیازمند پیش زمینه ای از موضوع مورد تحلیل است. یعنی مخاطب باید از قبل اطلاعاتی در زمینه آن مسئله داشته باشد تا بتواند در مورد تحلیل تحلیلگر قضاوت کند. برای مثال در هنگام مواجه با تحلیلی پیرامون استعفای سعد حریری ، مخاطب باید اطلاعاتی پیرامون اخبار اخیر پیرامون سعد حریری، اظهار نظر های مقامات سیاسی ، روابط لبنان و عربستان ، جایگاه سعد حریری در سیاست لبنان و … داشته باشد. هر چقدر عمق اطلاعات ما نسبت به موضوع بیشتر باشد بهتر می توانیم تحلیل را ارزیابی کنیم

۲- مقایسه تحلیل ها :

یکی از راه های ساده برای ارزیابی تحلیل ها ، مقایسه یک تحلیل با سایر تحلیل های مشابه است. خواندن تحلیل های مختلف این مزیت را دارد که می توانیم از زوایای مختلف به موضوع نگاه کنیم و بتوانیم گذاره های تحلیل های مختلف را در کنار هم گذاشته و از نظر منطقی بودن و واقع بینانه بودن ، بین آن ها قضاوت کنیم

۳- تجربه :

ارزیابی تحلیل سیاسی همچون سایر پدیده ها نیازمند تجربه است. هر چقدر تجربه مخاطب بالاتر باشد و اطلاعات سیاسی اش بالاتر باشد راحت تر می تواند در مورد تحلیل ها قصاوت کند.
این امر مستلزم پیگیری مسائل سیاسی روز و مطالعه مستمر تحلیل ها و مشاهده ی نتایج تحلیل به مرور زمان است. برای مثال اگر تحلیل های دو سال پیش پیرامون برجام را مطالعه کنیم و با شرایط کنونی مقایسه کنیم تجربه ای گران بها در تحلیل سیاسی را کسب می کنیم

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان