سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰

ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ” ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ” ﻭﯾﮋﻩ ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺩﺭ گچساران ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ

ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ” ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ” ﻭﯾﮋﻩ ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺩﻫﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻓﺠﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﯼ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﺌﺎﺗﺮ

اختصاصی کرونا

کد خبر : 10530
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۷

کرونا :

ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ” ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ” ﻭﯾﮋﻩ ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺩﺭ گچساران ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ

ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ” ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ” ﻭﯾﮋﻩ ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

image

ﺍﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺩﻫﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻓﺠﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻓﺠﺮ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻓﺠﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ « ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ » ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﻫﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ‌ﺭﻭﺩ.
ﺭﺋﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.
ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ” ﮐﺴﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﺗﻮﯼ ﺷﮑﻤﻢ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ‌ﺭﻭﺩ ” ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۴ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﻼ‌ﺗﻮﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﺪﻧﯽ‌ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻓﺖ.
ﻭﯼ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺻﺎﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ۲۴ ﺗﺎ ۲۸ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻓﺖ.
ﺭﺋﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﻧﻤﺎﯾﺶ ” ﮐﺴﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﺗﻮﯼ ﺷﮑﻤﻢ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ‌ﺭﻭﺩ ” ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻤﺎﯾﺶ ” ﮐﺎﺑﻮﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ” ﺍﺯ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﯽ ﻭ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻓﺠﺮ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ‌ﺭﻭﺩ.

نویسنده:

برچسب ها :

همسو با خبر روز

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code