کرونا نیوز؛

امروزه و در جوامع در حال توسعه همواره چابک سازی و جوان شدن و پوست اندازی ضروری و لازم است. چرا که تا رسیدن به سر منزل مقصود و نیل به اهداف ، انرژی و توان زیادی لازم است و این میسر نمی شود جز با جایگزینی افکار و افراد کارآمد به جای افکار شکست خورده و افکار منقضی شده.

این ایده که به دوره گذار معروف است باید تحول و تغییر بنیادین در رشد و سرعت توسعه ایجاد کند و باعث امیدواری در جامعه شود.

 

کشور ایران که پس از سالها استعمار و استثمار تنها چهار دهه است که استقلال یافته و ربع آن نیز درگیر جنگ و مابقی سالها را زیر فشار تحریم های ظالمانه و سو مدیریت های بی رحمانه بوده است اکنون به مرحله ای رسیده است که جز با تغییر افکار در جامعه و افراد تصمیم گیر در سطح کلان اجرایی و قانون گذاری چاره ای ندارد.

این تغییرات در جوامع دموکراتیک باید از پایین به بالا صورت پذیرد تا هماهنگی و هارمونی نظام حکومتی و مردم سالاری آسیبی نبیند.

اصلاح قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آنها تنها توسط پارلمانی انجام میگیرد که مستقیما توسط مردم انتخاب میشود و اگر اعضا جامعه به صورت واقعی دنبال تغییر وضع موجود باشند باید هر کدام نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

انتخاب آگاهانه و با مطالعه میتواند جلوی هر آسیبی را گرفته و منجر به پیشرفت و توسعه شود.

اگر این جامعه شعار تغییر وضع موجود و نه به گذشته را عملی سازد و با انتخاب آگاهانه افکار و افراد جدید ، این تحول را ایجاد کند میتواند امیدوار باشد آینده را روشنتر و سریع تر از آن خود کند در غیر این صورت مادامی که بین وضع اسفبار موجود و گذشته تاریک گرفتار تردید شود این وضع بدتر خواهد شد و یا در دام تبعیض و رانت اسیر خواهد شد یا اسیر افکار شکست خورده و ناکارآمد گذشتگان خواهد گشت.

ادامه این وضع در مناطق کمتر توسعه یافته ای چون استان ما به مراتب فاجعه بار تر خواهد بود.

ادامه سیاست اقتصادی فعلی و توسعه و تعمیق فقر و تبعیض و اختلاف طبقاتی هیچگاه با رجوع به گذشته ای که در این وضعیت سهیم است چاره ساز نخواهد بود .
انتخاب بین فکر اقتصادی تاج گردون و تیم اقتصادی مجلس و دولت اصلاح طلب که نتیجه اش امروز دامن همه جامعه را گرفته و همینطور افکار تاریخ گذشته حسینی و جعفری و به طور کلی راست سنتی که آنها نیز نتوانستند اقتصاد به گل نشسته ایران را نجات دهند چگونه میتواند منجر به موفقیت و نجات مردم شود؟

جناح های شکست خورده سیاسی چپ و راست تا کنون کدام تغییر و تحول بنیادین و کارآمد را ایجاد کرده اند که به واسطه آن سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم بالا رفته باشد؟

آیا دوران گام دوم انقلاب و ورود به دهه پنجم نباید سرآغاز رونق اقتصادی و رفاه مردمی شود که سالها با همه کاستی ها و کمبود ها ساخته اند و تحمل کرده اند؟
برای تغییر وضع موجود و عدم بازگشت به گذشته تنها یک راه میماند “” *تغییر در افکار و افراد به سود آینده* “”

جامعه امروز مجبور است از هر چه زودتر از منجلاب سیاست زدگی و جناح گرایی بیرون آمده و طرحی نو در اندازد پس چه بهتر که نسل سختی کشیده فعلی این پوست اندازی را رقم بزند تا آینده خود و نسل های بعد روشنتر و امیدوارانه تر باشد.

 

**شورای تحریریه سروهای آزاد

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید