سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران

چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد چهاردهمین همایش بینالمللی صنعت پتروشیمی ایران را در تاریخ ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در تهران برگزار نماید. همایش IPF همواره فرصتی مناسب برای گردهمایی صاحبان دانش فناوری پتروشیمی، مؤسسات مالی، شرکتهای تجاری و تولیدکنندگان مرتبط، ص ادرکنندگان لیسانس و فناوری

اختصاصی کرونا

کد خبر : 90482
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۰

کرونا :

چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران

چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد چهاردهمین همایش بینالمللی صنعت پتروشیمی ایران را در تاریخ ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در تهران برگزار نماید.

همایش IPF همواره فرصتی مناسب برای گردهمایی صاحبان دانش فناوری پتروشیمی، مؤسسات مالی، شرکتهای تجاری و تولیدکنندگان مرتبط، ص ادرکنندگان لیسانس و فناوری با صنعت پتروشیمی از سراسر جهان بوده است، تا شرکت کنندگان به تبادل نظر و گفتگو درباره آخرین دستاوردها، موفقیت ها و راه حلهای خود بپردازند.

در همین راستا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از کلیه شرکتها، مؤسسات و پژوهشگران عالقمند دعوت مینماید، تا در این همایش شرکت و تجربیات و ایدههای خود درباره موضوعات مختلف مرتبط با صنعت پتروشیمی را در محدوده عناوین همایش، با شرکت کنندگان به اشتراک بگذارند.

در این همایش، آخرین وضعیت فعلی به همراه سیاستها و برنامههای آتی توسعه صنعت پتروشیمی ایران نیز ارائه خواهد شد. عالوه بر این، در حاشیه این همایش، کارگاههای آموزشی نیز در خصوص بعضی از موضوعات مهم صنعت پتروشیمی برگزار خواهد شد.

چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران 2
عناوین چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی

خوراک، محصوالت و زنجیره تأمین در صنعت پتروشیمی

راهحلها وفناوریهای پیشرفته بهینهسازی صنعت پتروشیمی

یکپارچهسازی و هماهنگی میان واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاه

روند تولید و بازار صنعت پتروشیمی

بازار متانول و کاربردهای آن

بحران جهانی انرژی و آینده صنعت پتروشیمی

فرصتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی در صنایع پتروشیمی

بهینه سازی انرژی و تولید بدون آالیندگی

حضور مجازی در چهاردهمین همایش بینالمللی صنعت پتروشیمی

شرکت کنندگانی که قادر به حضور فیزیکی در همایش نیستند میتوانند از پلتفرم مجازی همایش به آدرس com.npc-ipf.www استفاده کرده و پس از ثبت نام، ضمن حضور در همایش و کارگاههای آموزشی از نمایشگاه جانبی نیز به صورت مجازی بازدید نمایند.

جلسات ترویج کسب و کار در چهاردهمین همایش بینالمللی صنعت پتروشیمی جلساتی تحت عنوان “جلسات ترویج کسب و کار” در برنامه همایش پیش بینی شده تا شرکتها و مؤسسات عالقمند بتوانند دستاوردهای فناورانه، مهندسی و خدمات خود در رابطه با زنجیره ارزش متانول، پروپیلن و آروماتیک را مستقیما به مشتریان بالقوه معرفی و ارائه نمایند. جلسات ترویج کسب و کار در سالن جانبی در محل اصلی همایش برگزار خواهد شد.

کلیک کنید  تأکید نمایندگان اتحادیه مجالس عضو سازمان همکاری اسلامی بر ضرورت اتحاد علیه رژیم صهیونیستی

زمان در نظر گرفته شده برای این جلسات ۳۰ دقیقه و برحسب اولویت ثبتنام می باشد. کارگاه های آموزشی چهاردهمین همایش بینالمللی صنعت پتروشیمی کارگاههای متعددی در حاشیه چهاردهمین همایش بینالمللی صنعت پتروشیمی ایران برگزار می شود که طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با صنعت پتروشیمی را پوشش می دهند. از آموزش فناوریهای خاص گرفته تا بررسی و تحلیل زنجی ره ارزش در صنعت پتروشیمی و فرصتهای سرمایهگذاری در این
صنعت؛ این کارگاهها فرصتی را برای شرکت کنندگان فراهم می کنند تا عالوه بر اینکه دانش خود را گسترش میدهند و کسب و کار خود را بهبود میبخشند بتوانند ارتباطات خود را گسترش دهند وشبکه سازیهای الزم را جهت توسعه کسب و کار خود انجام نمایند.

کارگاه اول : کامپاندینگ و زنجیره ارزش آن

۱ .کاربرد پلیمرها در صنایع تکمیلی
سخنران؛ شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی )آقای دکتر دفتری(
میزان ظرفیت و تولید پلیمرها در ایران و جهان و کاربردهای آن
میزان عرضه و تقاضای پلیمرهای تولیدی
نیازهای فعلی و آتی صنعت کامپاندینگ به پلیمرها و مواد غیر پلیمری
چالشهای موجود و پیشرو و راهکارهای مربوط

۲ .کامپاند و کامپاندینگ
سخنران ؛ انجمن کامپاند و مستربچ )آقایان دکتر نازک دست-دکتر احمدی(
کامپاند، مستربچ: تعاریف و فرآیندها
ظرفیت تولید اسمی و واقعی و وضعیت واحدهای تولیدی
گلوگاهها و چالشهای تولید در صنعت مستربچ و کامپاند
چشم انداز و مسیر توسعه صنعت

۳ .اقتصاد صنعت کامپاندینگ
سخنران ؛ شرکت ملی صنایع پتروشیمی )آقای دکتر متقی(
روندهای تولید و مصرف در منطقه و جهان
ارزش محصوالت صنعت پتروشیمی و کامپاندینگ در کشور
مدل های همکاری و توسعه

۴ .فناوریهای مورد نیاز
سخنران ؛ انجمن کامپاند و مستربچ )اقای دکتر احمدی(
فناوریهای مورد استفاده صنعت کامپاند و مستربچ در ایران و جهان
عدم دستررسی به فناوریهای مورد نیاز در تولید مواد اولیه
صنعت کامپاند کشور، نوآور یا دنبالهرو؟

کلیک کنید  سه ماموریت رئیس قوه قضاییه به بخش‌های مختلف قضائی برای رسیدگی سریع به پرونده‌ها

۵ .انتظارات صنایع تکمیلی -کامپاندینگ
انجمن کامپاند و مستربچ )آقایان مهندس شایسته – مهندس ذکایی(
از نهادهای تنظیم مقررات
از وزارت نفت و وزات صمت
از شرکتهای پتروشیمی
از سازندگان داخلی و شرکتهای دانش بنیان
از دانشگاهها، مراکز تحقیقانی و پژوهشگاههای تخصصی

کارگاه دوم مدل ارزیابی و اعتبار سنجی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی
• بررسی و تحلیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی
• مدیریت ارزش و تمرین بهبود آن

نمایشگاه جانبی چهاردهمین همایش بینالمللی صنعت پتروشیمی

نمایشگاه جانبی همزمان با برگزاری چهاردهمین همایش بینالمللی صنعت پتروشیمی ایران، با حضور شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی برپا می گردد. این نمایشگاه فرصت مناسبی را برای شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی ایجاد میکند تا محصوالت، خدمات، تواناییها و آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند. از شرایط ویژه این نمایشگاه بازدید مجازی توسط شرکت کنندگان داخلی و خارجی که قادر به حضور فیزیکی در همایش نیستند و نیز امکان ارتباط آنالین بین غرفهداران و بازدیدکنندگان می باشد.

چهاردهمین همایش IPF در تهران، فرصت فوقالعادهای را برای شرکتکنندگان فراهم میکند تا به متخصصان و سایر شرکتکنندگان صنعت پتروشیمی بپیوندند تا به شبکهسازی، تبادل ایدهها و استراتژیها، انجام معامالت و تعامل با مشتریان یا شرکای بالقوه بپردازند. با کارگاههای آموزشی، سخنرانیهای کلیدی، و نمایشگاه جانبی که جدیدترین فناوریها، محصوالت و خدمات را برجسته می کنند، ۲۰۲۳ IPF رویدادی است که نباید از دست داد.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد چهاردهمین همایش بینالمللی صنعت پتروشیمی ایران میتوانید به آدرس وبسایت همایش به نشانی  www.ipf-npc.com مراجعه نمایید. همچنین جهت ثبت نام می توانید

به آدرسwww.ipf-npc.com/registration مراجعه نمایید که با توجه به محدودیت فضای نمایشگاهی، خواهشمند است قبل از انتخاب غرفه مورد نظر و تکمیل فرم ثبت نام با دبیر خانه همایش تماس حاصل فرمایید.

نویسنده:

همسو با خبر روز

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اعلام وصول پایگاه خبری
logo-samandehi