دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ گچساران ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ

ﻣﺪﯾﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ۲۹ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺳﯿﺪ ﻇﻬﯿﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﭘﻮﺭﺍﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ۱۰

اختصاصی کرونا

کد خبر : 10429
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۹

کرونا :

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ گچساران ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ

ﻣﺪﯾﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ۲۹ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

image

ﺳﯿﺪ ﻇﻬﯿﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﭘﻮﺭﺍﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ۱۰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﭘﻮﺭﺍﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۲۹ ﺩﯼ‌ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﻻ‌ﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺍﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﭘﻮﺭﺍﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻭﻟﯿﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﺩﻩ‌ﺭﻭﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.
ﻭﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺩﻫﺪﺷﺖ ﺩﺭ ﯾﮑﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.

نویسنده:

برچسب ها :

همسو با خبر روز

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code