کرونا نیوز؛

سید علی محمد بزرگواری در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: نماد لر نشان ماد است

سید علی محمد بزرگواری در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: نماد لر نشان ماد است

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید