سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰
بی مهری های مهریه در حق جوانان امروزی

یک جلد کلام الله مجید و چند صلوات روزهای گذشته برای قرائت خطبه عقد ، امروز در شهر ما تبدیل به دهها و صدها مثقال طلا ، هزار و سیصد و اندی سکه طلا ، چندین دست لباس آراسته به سنگ و  نقوش بر جسته و دهها مورد دیگر شده که کثرت مقدار آن با