کرونا نیوز؛

مجلس داراى کمیسیون‌ هاى خاص شامل کمیسیون‌های مشترک، ویژه، تلفیق، تحقیق، تدوین آیین‏ نامه داخلى مجلس، اصل نودم (۹۰) قانون اساسی، و کمیسیون‌ هاى تخصصى با محدوده وظایف مشخص به ‏شرح مواد این آیین ‏نامه خواهد بود. تعداد اعضای کمیسیون تحقیق و کمیسیون تدوین آیین‏ نامه داخلى مجلس هر کدام پانزده نفر و اعضای ثابت کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی و نیز نفرات عضو با رعایت مواد این آیین‌نامه و رأی اکثریت نسبی اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شود و تعداد اعضای کمیسیون‌های مشترک، ویژه و تلفیق طبق مواد این آیین‌نامه تعیین می‌شوند.

کمیسیون‌های خاص

 1. کمیسیون مشترک: در مورد طرح‌ها و لوایحى که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسى داشته باشد، کمیسیون مشترک تشکیل مى‏ گردد. تعداد اعضای کمیسیون مشترک بیست و سه نفر می‌باشد. تعیین سهم هر کمیسیون به وسیله هیأت ‌رئیسه مجلس و انتخاب آنان توسط کمیسیون ذی‌ربط می‌باشد.
 2. کمیسیون ویژه: در مسائل مهم و استثنایى که براى کشور پیش مى ‏آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‏ اى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا مى‏ کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل مى‏ شود. اعضاى کمیسیون ویژه که پانزده نفر خواهند بود، مستقیما در جلسه علنى توسط نمایندگان با رأى مخفى و اکثریت نسبى انتخاب خواهند شد.
 3. کمیسیون تلفیق: به‏ منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه ‏هاى توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگى بین کمیسیون‌ هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى، پس از تقدیم لایحه مربوطه توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضاى ذیل تشکیل مى‏ گردد:
  • کلیه اعضاى کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
  • دو ‏نفر از هریک از کمیسیون‌ هاى دیگر (غیراز کمیسیون‌هاى تحقیق و تدوین آیین ‏نامه داخلى مجلس)
 4. کمیسیون تحقیق: به منظور بررسى اعتبار نامه‏ هایى که توسط شعب مورد تأیید قرار نگرفته و یا از سوى نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است هر یک از شعب موظفند پس از تعیین هیأت رئیسه خود، بلافاصله دو نفر از اعضاى خود را که آگاهى بیشترى به مسائل حقوقى داشته و از صلاحیت لازم برخوردار باشند به‏ عنوان اعضاى اصلى و على‏ البدل کمیسیون تحقیق انتخاب نمایند و نتیجه را به هیأت رئیسه گزارش تا در جلسه علنى قرائت گردد.
 5. کمیسیون تدوین آیین‌ نامه‌ی داخلی مجلس: هر شعبه یک نفر دیگر از اعضای خود را که واجد صلاحیت باشد براى تشکیل کمیسیون تدوین آیین ‏نامه داخلى مجلس معین و نتیجه را به مجلس گزارش خواهد کرد.
 6. کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسى: به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضاییه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (۹۰)، کمیسیونی به نام اصل نودم (۹۰) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است:
  • از هر کمیسیون تخصصی یک‌ نفر با معرفی کمیسیون مربوطه
  • هشت نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیأت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می‌شوند.
  • اعضای ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس باشند.

کمیسیون‌های تخصصی

هر یک از کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس که مطابق این آیین ‏نامه تشکیل مى‌گردند در محدوده تخصصى خود داراى وظایف و اختیاراتى به شرح زیر مى‏ باشند:

 1. بررسی ‌طرح‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش‌ آن به مجلس شورای ‌اسلامی.
 2. بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی
 3. رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص
 4. رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران
 5. بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق
 6. کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط
 7. تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت

معرفی کمیسیون‌های تخصصی

  1. کمیسیون آموزش و تحقیقات: کمیسیون آموزش و تحقیقات براى انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومى، آموزش فنى و حرفه اى، آموزش عالى، تحقیقات و فناورى، مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.
  2. کمیسیون اجتماعی: کمیسیون اجتماعى براى انجام وظایف محوله در محدوده امور ادارى و استخدامى، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.
  3. کمیسیون اقتصادی: کمیسیون اقتصادى براى انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایى، بازرگانى داخلى، بازرگانى خارجى مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.
  4. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى براى انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجى، دفاع، اطلاعات و امنیت مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.
  5. کمیسیون انرژی: کمیسیون انرژى براى انجام وظایف محوله درمحدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه‌های آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژى‏ هاى نو مطابق ضوابط این آیین ‏نامه تشکیل مى‏ شود.
  6. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات براى انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالى مجلس و آمار و خدمات عمومى فنى مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.
  7. کمیسیون بهداشت و درمان: کمیسیون بهداشت و درمان براى انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستى، تأمین اجتماعى و بیمه‏ هاى اجتماعى و هلال احمر مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.
  8. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور: کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شوراها، امور غیر عمرانی شهرداری‌ها و ثبت احوال مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
  9. کمیسیون صنایع و معادن: کمیسیون صنایع و معادن براى انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمى، صنایع هوافضا و ارتباطات مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.
  10. کمیسیون عمران: کمیسیون عمران براى انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابرى، مسکن، عمران شهرى و عمران روستایى و امور عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.
  11. کمیسیون فرهنگی: کمیسیون فرهنگى براى انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعى، تربیت بدنى و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.
  12. کمیسیون قضایی و حقوقی: کمیسیون قضایى و حقوقى براى انجام وظایف محوله در محدوده قضایى و حقوقى مطابق ضوابط این آیین ‏نامه تشکیل مى‏ شود.
  13. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی: کمیسیون کشاورزى، آب و منابع طبیعى براى انجام وظایف محوله در محدوده کشاورزى، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هوا شناسى مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

هر نماینده هر شش ماه مى‏ تواند پس از گذشت شش ماه از آغاز کار هر دوره مجلس از طریق هیأت رئیسه تقاضاى تغییر کمیسیون را بنماید. هر نماینده به جز رئیس مجلس، ملزم است عضویت یکى از کمیسیون‌ هاى تخصصى را بپذیرد و در صورت تمایل مى ‏تواند در کمیسیون‌ هاى دیگر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون حق رأى شرکت کند. عضویت در کمیسیون‌ هاى تحقیق و تدوین آیین‏ نامه داخلى مجلس مانع از عضویت در کمیسیون دیگر نخواهد بود. چنانچه نمایندگان عضو کمیسیون‌های خاص در سال سی ‌ساعت غیبت اعم از موجه و غیرموجه داشته باشند ادامه عضویت آنها در کمیسیون منوط به موافقت اکثریت اعضای آن کمیسیون خاص است. این رأی‌ گیری با ورقه انجام می‌شود.

نمایندگان

 • وظایف نمایندگى شامل نطق، بحث‌ هاى داخل دستور، بحث‌ هاى جلسات کمیسیون‌ها، اظهار نظراتى که براى اعمال اصل هشتاد و چهارم (۸۴) قانون اساسى انجام مى‏ شود و سایر موارد نظارتى و قانونى است.
 • نمایندگان براساس مسؤولیت نمایندگى، متعهد و ملتزم به حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و رعایت نظم و نوبت و اجرای آیین ‏نامه داخلى مى‏ باشند. در مواردى ‏که نماینده‏ اى رعایت تعهدات فوق را ننماید اقدامات ذیل به ‏ترتیب از طرف رئیس به ‏عمل خواهد آمد:
  1. تذکر شفاهى در جلسه علنى
  2. اخطار در جلسه علنى
  3. احضار و توبیخ متخلف در جلسه هیأت رئیسه
 • تعطیلات تابستانى مجلس در هر سال سى روز است.
 • نمایندگان یک ‌ماه در هر سال حق استفاده از مرخصى با حقوق را دارند.
 • نماینده ‏اى که بیش از یکصد ساعت متوالى یا دویست و پنجاه ساعت غیر متوالى از اوقات رسمى جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید، مستعفى شناخته خواهد شد.
 • به غیبت و تأخیر غیرموجه حقوق تعلق نمى‏ گیرد.
 • غیبت غیرموجه از دو جلسه کمیسیون در حکم غیبت از یک جلسه رسمى مجلس مى‏ باشد.
انتهای خبر/نویسنده هوشمند
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه کرونا نیوز در بعضی از اخبار خاص کشوری یا استانی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است