سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰
۵۸ رسانه دارای مجوز در استان کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد

بر اساس سایت هیئت نظارت بر مطبوعات کشور 58 رسانه دارای مجوز در استان کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد که در سه گرایش رسانه ای منتشر می شود: گرایش عمومی : بدین معنی است در بین تمام عموم مردم توزیع می شوند. در این استان 49 رسانه دارای مجوز با گرایش عمومی وجود دارد