دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰
تعرض شبانه به جنگل های سروک

اگر چه جنگل های بلوط سروک به لحاظ پوشش غنی تا سال 1335جزو جنگل های نمونه زاگرس بود اما اینک پوشش این جنگل ها با کاهش 20درصدی تراکم آن قابل قیاس با چند دهه قبل نیست و ادامه حیات این ودیعه سبز با مخاطرات زیادی مواجه شده است. سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بویراحمد