چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
اعمال نشدن سهمیه معلولان در آزمون استخدامی پتروشیمی گچساران

چرا در استخدام های این شهرستان سهمیه استخدامی معلولان لحاظ نمی شود؟؟!! آیا همیشه باید صدای یک مطالبه گر بلند باشد تا این سهمیه رعایت شود؟؟! چرا قانون فصل الخطام نیست؟؟!! سمیه استخدام معلولان در اطلاعیه جدید استخدامی پتروشیمی گچساران لحاظ نشده است و در بندهایی از این استخدامی با زیرکی سعی شده است معلولین