دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

همﺎﯾﺶ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺍﺯ ۶۰۰ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ برگزار شد

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺍﺯ ۶۰۰ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ و نماینده گچساران و باشت ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ شد.   ﻋﺼﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ، ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ

اختصاصی کرونا

کد خبر : 11452
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۳:۴۰

کرونا :

همﺎﯾﺶ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺍﺯ ۶۰۰ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ برگزار شد

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺍﺯ ۶۰۰ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ و نماینده گچساران و باشت ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ شد.

image

  ﻋﺼﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ، ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺍﺯ ۶۰۰ ﻧﺎﻡ‌ﺁﻭﺭ، ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺕ ﻭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﻭﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﯿﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺍﯾﺰﺩﭘﻮﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﯼ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ‌ﺁﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺍﺯ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩﯾﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

نویسنده:

برچسب ها : ، ، ، ،

همسو با خبر روز

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code