June 21,2018 | پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا) Corona News Agency

ایران من / یاد بگیرند و بگیریم که همه خاک این وطن با ارزش است

ایران من / یاد بگیرند و بگیریم که همه خاک این وطن با ارزش است

آنچه بیش از نامهای عزیزان و گروههای حامی مهم است، نام " ایران "است. ایرانی که متعلق به همه ماست و بیش از مابزرگترها، برای فردای کودکانمان. یاد بگیرند و بگیریم که همه خاک این وطن با ارزش است و انچه این خاک را بارور می سازد اراده، دانش و کوشش ...

  • تغییر کیفیت نمایش
  • 1396/04/13
دریافت