December 16,2017 | شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا) Corona News Agency

ستاد تبلیغات مهندس کیانوش بلوطی کاندیدهای شورای شهر و روستا افتتاح شد

ستاد تبلیغات مهندس کیانوش بلوطی کاندید شورای شهر دوگنبدان همزمان با آغاز رسمی تبلیغات کاندیدهای شورای شهر و روستا افتتاح شد.
مهندس کیانوش بلوطی رئیس شورای شهر فعلی دوگنبدان است که در مدت کوتاه انتصاب به این سمت توانست اقدامات شایسته و ارزنده ای را به شهرستان دوگنبدان ارائه کند.
برخی از فعالیت های وی اعم از رئیس سارمان نظام مهندسی گچساران به مدت ۷ سال، عضو هیأت رئیسه نظام مهندسی به مدت ۱۱ سال، موسس اولین دفتر فنی و مندسی در گچسارانف رئیس شورای شهردوگنبدان و شهرستان گچساران است.
ستاد انتخاباتی مهندس کیانوش بلوطی نبش کوچه ۴ شمالی کارکنان دولت درگچساران آغاز به کار کرد.