November 14,2018 | چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا) Corona News Agency

دریافت یارانه با مدارک جعلی در یزد

ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ، ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﺕ ۱۶ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺟﻌﻠﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ‌ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ. ﺑﻪ...

یزد