نام شاخص حجم ارزش بالاترین کمترین قیمت آخرین
مقدار تغییر مقدار تغییر
گروه مپنا (سهامي عام) ۹۷۱,۵۷۵ ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۵۰ ۷۳۰۱ ۷۵۰۳ ۷۷ (۱.۰۴%) ۷۶۲۰ ۱۹۴ (۲.۶۱%)
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ ۹۳۰,۷۲۴ ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶۳ ۵۰۲۱ ۵۰۵۷ -۵۳ (-۱.۰۴%) ۵۱۶۰
سرما آفرين‌ ۹۲,۷۹۱ ۲۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳۹۹ ۲۳۵۲ ۲۳۹۳ -۲۵ (-۱.۰۳%) ۲۳۷۱ -۴۷ (-۱.۹۴%)
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند ۹۲۴,۹۲۶ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹۶ ۲۲۶۱ ۲۳۳۴ -۴۵ (-۱.۸۹%) ۲۲۷۰ -۱۰۹ (-۴.۵۸%)
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ ۹,۱۴۰,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۷۰ ۱۳۳۶ ۱۳۵۵ ۹ (۰.۶۷%) ۱۳۶۰ ۱۴ (۱.۰۴%)
درخشان‌ تهران‌ ۹۰,۸۱۲ ۳۰۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۴۸۰ ۳۳۴۰ ۳۳۹۰ ۰ (۰.۰۰%) ۳۳۹۰ ۰ (۰.۰۰%)
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ ۹,۰۶۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۱ ۹۳۸ ۹۴۷ -۴۰ (-۴.۰۵%) ۹۴۳ -۴۴ (-۴.۴۶%)
پتروشيمي‌ خارك‌ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸۰۱ ۲۱۰۰۰ ۲۱۱۱۶ -۶۸۵ (-۳.۱۴%) ۲۱۸۰۱ ۰ (۰.۰۰%)
قندنقش‌جهان‌ ۸۹,۶۳۶ ۵۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵۸۸۳ ۵۶۶۶ ۵۷۳۲ ۱۲۹ (۲.۳۰%) ۵۸۲۱ ۲۱۸ (۳.۸۹%)
ايران‌ارقام‌ ۸۷۱,۰۴۳ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۹۹ ۳۸۲۲ ۴۰۰۹ ۵ (۰.۱۲%) ۴۰۰۰ -۴ (-۰.۱۰%)
پتروشيمي‌ خارك‌ ۸۶۵,۴۴۹ ۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۹۰۰ ۲۳۹۰۰ ۲۴۴۲۳ ۶۸۳ (۲.۸۸%) ۲۴۹۰۰ ۱۱۶۰ (۴.۸۹%)
ح . ليزينگ رايان‌ سايپا ۸۴,۷۵۰,۰۰۰ ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۷ ۲۰۷ ۲۱۵ -۸ (-۳.۵۹%) ۲۱۸ -۵ (-۲.۲۴%)
داروسازي‌ امين‌ ۸۳,۵۴۸ ۱۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴۸۰ ۱۴۵۳ ۱۴۷۵ ۰ (۰.۰۰%) ۱۴۸۰
پشم‌شيشه‌ايران‌ ۸۲,۹۸۳ ۳۷۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴۵۰۶ ۴۵۰۵ ۴۴۴۰ ۱۴۸ (۳.۴۵%) ۴۵۰۶ ۲۱۴ (۴.۹۹%)
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸۶ ۱۵۴۰ ۱۵۶۵ -۱ (-۰.۰۶%) ۱۵۶۰ -۶ (-۰.۳۸%)
گروه دارويي بركت ۸۱۵,۸۵۶ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۶۵ ۱۷۰۳ ۱۷۵۴ -۱۲ (-۰.۶۸%) ۱۷۵۹ -۷ (-۰.۴۰%)
قنداصفهان‌ ۸۱,۰۶۰ ۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۹۰۹۹ ۸۷۰۰ ۸۸۴۳ ۵۳ (۰.۶۰%) ۸۷۰۰ -۹۰ (-۱.۰۲%)
داروسازي‌ اكسير ۸۰,۳۹۵ ۳۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۹۵۰ ۳۸۴۰ ۳۸۷۹ -۵ (-۰.۱۳%) ۳۸۷۰ -۱۴ (-۰.۳۶%)
ح. سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۸۰,۲۶۰,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۰ (۰.۰۰%) ۱۳۰۱
سيمان‌مازندران‌ ۸۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶۸۲ ۳۶۸۲ ۳۸۷۵ ۰ (۰.۰۰%) ۳۶۸۲ -۱۹۳ (-۴.۹۸%)
بانك انصار ۷۹۵,۴۱۳ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰۵ ۲۰۳۴ ۲۱۰۴ -۱ (-۰.۰۵%) ۲۰۸۶ -۱۹ (-۰.۹۰%)
آلومراد ۷۹,۱۶۲ ۲۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹۴۹ ۲۸۳۰ ۲۸۹۹ -۳۴ (-۱.۱۶%) ۲۸۵۰ -۸۳ (-۲.۸۳%)
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ ۷۹۰,۵۹۸ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۵۱ ۳۱۰۰ ۳۱۲۰ -۶۵ (-۲.۰۴%) ۳۱۰۰ -۸۵ (-۲.۶۷%)
بيمه آسيا ۷۷,۶۸۱ ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶۴۶ ۱۶۳۰ ۱۷۰۴ -۶ (-۰.۳۵%) ۱۶۳۵ -۷۵ (-۴.۳۹%)
ليزينگ‌خودروغدير ۷۶۴,۱۶۰ ۷۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۱ ۹۸۹ ۹۹۵ ۶ (۰.۶۱%) ۱۰۰۰ ۱۱ (۱.۱۱%)
قند لرستان‌ ۷۶,۳۰۱ ۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰ ۵۴۴۰ ۵۲۱۰ ۵۳۳۴ ۱۱۰ (۲.۱۱%) ۵۳۷۰ ۱۴۶ (۲.۷۹%)
سيمان‌غرب‌ ۷۴,۳۸۵ ۲۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷۵۹ ۲۷۰۳ ۲۷۰۷ ۱۱ (۰.۴۱%) ۲۷۰۴ ۸ (۰.۳۰%)
كارت اعتباري ايران كيش ۷۳۹,۰۴۲ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۶۵ ۲۹۰۱ ۲۹۹۵ -۵۲ (-۱.۷۱%) ۲۹۰۵ -۱۴۲ (-۴.۶۶%)
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد ۷۳۶,۶۲۲ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸۰ ۲۱۶۰ ۲۱۹۲ -۵ (-۰.۲۳%) ۲۱۷۰ -۲۷ (-۱.۲۳%)
قند مرودشت‌ ۷۱۷,۰۱۲ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۶۷ ۴۶۰۰ ۴۶۹۷ ۲۶ (۰.۵۶%) ۴۷۴۴ ۷۳ (۱.۵۶%)
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ ۷۰۳,۸۴۲ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۲۰ ۱۹۴۱ ۱۹۷۷ -۶۳ (-۳.۰۹%) ۱۹۶۶ -۷۴ (-۳.۶۳%)
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۱ ۱۴۶۱ -۲۵ (-۱.۶۸%) ۱۴۶۱ -۲۵ (-۱.۶۸%)
فيبر ايران‌ ۶۸۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳۵۴۰ ۳۵۰۰ ۳۴۹۰ ۰ (۰.۰۰%) ۳۵۴۰
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ۶,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰ ۷۱۰ ۷۱۰ ۶ (۰.۸۵%) ۷۱۰ ۶ (۰.۸۵%)
دشت‌ مرغاب‌ ۶۷۱ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۸۱۳۱ ۸۱۳۰ ۸۵۵۲ -۵ (-۰.۰۶%) ۸۱۳۰ -۴۲۷ (-۴.۹۹%)
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ ۶۷۰,۷۳۵ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۷۷ ۳۴۶۰ ۳۶۳۷ ۱۳۵ (۳.۸۵%) ۳۶۷۶ ۱۷۴ (۴.۹۷%)
توليدي‌مهرام‌ ۶۶,۸۲۲ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰ ۲۹۰۰۶ -۵۴۰ (-۱.۸۳%) ۲۹۰۰۰ -۵۴۶ (-۱.۸۵%)
كيميدارو ۶۵,۶۵۵ ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ ۶۱۶۱ ۵۹۲۰ ۶۰۷۷ -۱۵۴ (-۲.۴۷%) ۶۱۵۸ -۷۳ (-۱.۱۷%)
كالسيمين‌ ۶,۵۱۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۶۰ ۶۳۰۳ ۶۴۴۷ -۷۱ (-۱.۰۹%) ۶۵۵۹
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ ۶۴,۹۸۰ ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۴۴ ۱۷۰۱ ۱۷۲۷ -۳۱ (-۱.۷۶%) ۱۷۱۶ -۴۲ (-۲.۳۹%)
نفت‌ بهران‌ ۶۴۷,۹۳۲ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۲۱۲۲ ۱۲۴۸۱ -۲۷۷ (-۲.۱۷%) ۱۲۳۱۷ -۴۴۱ (-۳.۴۶%)
گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌ ۶۴۱,۳۴۸ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۱۶ ۲۸۸۰ ۲۹۲۱ -۹۷ (-۳.۲۱%) ۲۹۰۰ -۱۱۸ (-۳.۹۱%)
داده‌پردازي‌ايران‌ ۶,۳۶۰,۰۰۰ ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵۹ ۴۳۵۹ ۴۳۵۹ ۲۰۷ (۴.۹۹%) ۴۳۵۹ ۲۰۷ (۴.۹۹%)
كاشي‌ نيلو ۶۳۲,۵۰۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۶۹ ۱۸۶۱ ۱۸۶۱ -۹۷ (-۴.۹۵%) ۱۸۶۱ -۹۷ (-۴.۹۵%)
دارويي‌ رازك‌ ۶,۲۶۳ ۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۵۶۷۹ ۱۶۳۸۶ -۲۸ (-۰.۱۷%) ۱۵۷۰۰ -۷۱۴ (-۴.۳۵%)
ح . قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ ۶۱,۷۹۰,۰۰۰ ۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۲ ۶۰۰ ۶۰۰ -۳۰ (-۴.۷۶%) ۶۰۰ -۳۰ (-۴.۷۶%)
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ ۶۱,۷۸۲ ۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۵۶۰۰ ۵۴۶۰ ۵۶۲۵ -۲۹ (-۰.۵۱%) ۵۴۶۱ -۱۹۳ (-۳.۴۱%)
مارگارين‌ ۶۱,۴۱۹ ۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲۱۳۰ ۲۱۰۰ ۲۱۴۳ -۸ (-۰.۳۷%) ۲۱۰۰ -۵۱ (-۲.۳۷%)
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ ۶۱۳,۴۱۶ ۷۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱۸۴ ۱۱۴۵ ۱۱۶۰ -۳۰ (-۲.۵۲%) ۱۱۶۲ -۲۸ (-۲.۳۵%)
جام‌دارو ۶,۰۹۶ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸۴۴۹ ۸۴۴۹ ۸۸۴۵ -۴۸ (-۰.۵۴%) ۸۴۴۹ -۴۴۴ (-۴.۹۹%)
ايركا پارت صنعت ۶۰۰,۹۲۵ ۶۶۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱۴۰ ۱۰۹۰ ۱۱۰۹ -۲۹ (-۲.۵۵%) ۱۱۴۰
بيمه دانا ۶۰,۰۲۱ ۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸۰۵ ۲۸۰۰ ۲۸۲۸ -۵ (-۰.۱۸%) ۲۸۰۱ -۳۲ (-۱.۱۳%)
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۷۲ ۲۶۷۲ ۲۶۷۲ ۰ (۰.۰۰%) ۲۶۷۲ ۰ (۰.۰۰%)
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۵,۹۶۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۷۹ ۱۸۲۵ ۱۸۴۱ -۴۳ (-۲.۲۸%) ۱۸۳۱ -۵۳ (-۲.۸۱%)
ايران‌دارو ۵۸,۶۵۶ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۶۵ ۲۱۲۱ ۲۱۷۸ -۵ (-۰.۲۳%) ۲۱۵۵ -۲۸ (-۱.۲۸%)
سيمان‌ بهبهان‌ ۵,۸۲۲ ۷۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۴۵۸ ۱۳۱۳۴ ۱۳۷۳۶ -۵۶ (-۰.۴۱%) ۱۳۱۳۴ -۶۵۸ (-۴.۷۷%)
شيشه‌ همدان‌ ۵۵۳,۶۵۵ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۹۲۰ ۱۹۵۴ -۸ (-۰.۴۱%) ۱۹۴۰ -۲۲ (-۱.۱۲%)
كارخانجات‌داروپخش‌ ۵,۵۳۰,۰۰۰ ۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۸۶ ۶۰۸۶ ۶۰۸۶ ۰ (۰.۰۰%) ۶۰۸۶ ۰ (۰.۰۰%)
پلاسكوكار ۵,۵۱۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۳ ۷۷۹ ۷۸۵ -۳۵ (-۴.۲۷%) ۷۹۵ -۲۵ (-۳.۰۵%)
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۵۵۰,۱۱۳ ۶۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱۴۰ ۱۱۲۱ ۱۱۳۲ ۰ (۰.۰۰%) ۱۱۳۲ ۰ (۰.۰۰%)
نفت‌ بهران‌ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۶۰ ۱۰۴۶۰ ۱۰۴۶۰ ۱۲ (۰.۱۱%) ۱۰۴۶۰ ۱۲ (۰.۱۱%)
بانك خاورميانه ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۵۰ ۲۰۵۰ ۲۰۵۰ ۴۹ (۲.۴۵%) ۲۰۵۰ ۴۹ (۲.۴۵%)
پارس‌ خزر ۵۴۴,۳۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۱۵ ۸۸۶۰ ۹۱۵۲ ۳۷۵ (۴.۲۷%) ۹۱۴۵ ۳۶۸ (۴.۱۹%)
مس‌ شهيدباهنر ۵,۳۸۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵۵ ۵۸۵۱ ۵۹۴۲ -۱۹۵ (-۳.۱۸%) ۶۰۰۰ -۱۳۷ (-۲.۲۳%)
گروه‌بهمن‌ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹۰ ۱۰۶۵ ۱۰۸۰ -۲۶ (-۲.۳۵%) ۱۰۷۵ -۳۱ (-۲.۸۰%)
البرزدارو ۵۲۶,۶۰۹ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۰۰ ۷۵۱۸ ۷۶۷۷ -۷۶ (-۰.۹۸%) ۷۷۶۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس ۵,۲۵۰ ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۳۴۰۰ ۳۳۹۰ ۳۵۲۰ -۵ (-۰.۱۴%) ۳۴۰۰ -۱۲۵ (-۳.۵۵%)
معدني‌ املاح‌ ايران‌ ۵۱,۶۰۵ ۶۸۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۶۵۰ ۱۳۱۳۰ ۱۳۱۹۶ ۱۷۹ (۱.۳۸%) ۱۳۶۵۰ ۶۳۳ (۴.۸۶%)
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان ۵۱۱,۱۶۰ ۴۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۸۱۲ ۷۹۹ ۸۲۷ -۶ (-۰.۷۲%) ۸۰۲ -۳۱ (-۳.۷۲%)
سيمان‌ ايلام‌ ۵۰,۳۰۱ ۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵۹ ۲۴۱۰ ۲۵۰۴ -۳۲ (-۱.۲۶%) ۲۵۵۹
سيمان‌ قائن‌ ۵۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۷۸۰ ۲۰۷۸۰ ۲۰۶۴۴ ۳ (۰.۰۱%) ۲۰۷۸۰ ۱۳۹ (۰.۶۷%)
پتروشيمي‌فارابي‌ ۵ ۲۲,۲۸۵ ۴۴۵۷ ۴۴۵۷ ۴۶۹۱ ۰ (۰.۰۰%) ۴۴۵۷ -۲۳۴ (-۴.۹۹%)
تايدواترخاورميانه ۴۹۷,۲۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۹۰۵ ۲۹۵۷ ۳۲ (۱.۰۹%) ۲۹۴۴ ۱۹ (۰.۶۵%)
معدني و صنعتي گل گهر ۴,۹۲۰,۰۰۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۷۹ ۳۴۹۰ ۳۵۰۸ -۸۹ (-۲.۴۷%) ۳۵۰۰ -۹۷ (-۲.۷۰%)
ح . سيمان‌سپاهان‌ ۴,۹۱۰,۰۰۰ ۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷۹ ۷۱ ۷۳ -۳ (-۳.۹۵%) ۷۱ -۵ (-۶.۵۸%)
داده‌پردازي‌ايران‌ ۴۹۰,۸۷۴ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۳۰ ۲۹۷۸ ۳۰۳۴ -۱۰۰ (-۳.۱۹%) ۳۰۵۰ -۸۴ (-۲.۶۸%)
كاشي‌ الوند ۴۸۸,۱۸۶ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۴۵ ۲۵۰۹ ۲۵۲۸ -۱۱۳ (-۴.۲۸%) ۲۵۶۰ -۸۱ (-۳.۰۷%)
فولاد مباركه اصفهان ۴۸۵,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۴۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵۰ ۳۰۵۰ ۳۰۵۰ ۰ (۰.۰۰%) ۳۰۵۰ ۰ (۰.۰۰%)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه ۴,۸۵۰,۰۰۰ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۰۰ ۳۱۲۲ ۹ (۰.۲۹%) ۳۱۲۰ ۷ (۰.۲۲%)
توريستي ورفاهي آبادگران ايران ۴۸۴,۰۳۳ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۷۳ ۲۲۸۸ ۲۳۱۰ -۲۳ (-۰.۹۹%) ۲۳۲۰ -۱۳ (-۰.۵۶%)
سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ ۴۸۲,۰۱۲ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۳۰ ۲۱۱۳ ۲۱۷۸ ۱۴ (۰.۶۵%) ۲۱۱۳ -۵۱ (-۲.۳۶%)
گروه دارويي سبحان ۴۷,۱۶۷ ۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۱۶ ۳۵۴۰ ۳۵۲۹ ۳ (۰.۰۹%) ۳۶۱۱ ۸۵ (۲.۴۱%)
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ ۴۶۵,۰۸۷ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۵۰ ۳۷۵۰ ۳۷۶۲ ۱۴ (۰.۳۷%) ۳۷۵۱ ۳ (۰.۰۸%)
شهد ۴۶,۴۱۹ ۳۶۰,۷۰۰,۰۰۰ ۷۸۳۷ ۷۲۰۰ ۷۶۴۱ ۱۷۷ (۲.۳۷%) ۷۸۳۷ ۳۷۳ (۵.۰۰%)
شهد ايران‌ ۴۶,۲۳۲ ۹۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۵۹ ۱۹۹۲ ۲۰۶۹ -۸ (-۰.۳۹%) ۲۰۵۹ -۱۸ (-۰.۸۷%)
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ ۴۵۳,۱۴۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱۱ ۲۳۳۹ ۲۳۵۸ -۱۰۴ (-۴.۲۲%) ۲۳۳۹ -۱۲۳ (-۵.۰۰%)
بانك سينا ۴,۴۸۰,۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۰ ۱۰۱۵ ۱۰۲۹ -۸ (-۰.۷۷%) ۱۰۱۵ -۲۲ (-۲.۱۲%)
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر ۴۴,۴۸۸ ۳۳۹,۳۰۰,۰۰۰ ۷۸۰۰ ۷۵۵۰ ۷۶۰۰ ۳۲ (۰.۴۲%) ۷۵۸۰ ۱۲ (۰.۱۶%)
حمل‌ونقل‌توكا ۴۴۳,۸۷۷ ۶۷۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۳۲ ۱۵۰۳ ۱۵۱۲ -۴۲ (-۲.۷۰%) ۱۵۰۳ -۵۱ (-۳.۲۸%)
افست‌ ۴۴,۲۱۰ ۵۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱۸۱۰ ۱۱۳۶۵ ۱۱۷۴۸ -۲۱۵ (-۱.۸۰%) ۱۱۳۶۵ -۵۹۸ (-۵.۰۰%)
سيمان‌ تهران‌ ۴۳۸,۹۱۷ ۶۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴۹۰ ۱۴۶۲ ۱۴۶۷ ۱۲ (۰.۸۲%) ۱۴۶۲ ۷ (۰.۴۸%)
رينگ‌سازي‌مشهد ۴,۳۸۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۷ ۷۸۴ ۷۹۲ -۲۸ (-۳.۴۱%) ۸۱۰ -۱۰ (-۱.۲۲%)
الكتريك‌ خودرو شرق‌ ۴۳۴,۲۴۷ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۴۰ ۳۵۷۱ ۳۶۱۹ ۷۳ (۲.۰۶%) ۳۶۲۲ ۷۶ (۲.۱۴%)
ايران‌ تاير ۴۲۸,۷۵۸ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۸۶ ۲۹۳۱ ۲۹۹۱ -۴۶ (-۱.۵۱%) ۲۹۳۱ -۱۰۶ (-۳.۴۹%)
پتروشيمي پرديس ۴,۲۷۰,۰۰۰ ۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰۸ ۶۵۰۸ ۶۵۰۸ ۰ (۰.۰۰%) ۶۵۰۸ ۰ (۰.۰۰%)
داروسازي‌ اسوه‌ ۴۲۴,۴۸۱ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۳۴ ۷۳۱۰ ۷۵۰۸ ۳۳۲ (۴.۶۳%) ۷۵۳۴ ۳۵۸ (۴.۹۹%)
ح.بيمه پارسيان ۴۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۷ ۶۶۷ ۶۶۷ -۱۶ (-۲.۳۴%) ۶۶۷ -۱۶ (-۲.۳۴%)
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر ۴,۱۹۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۱۰ ۱۵۲۰ ۱۵۷۷ ۳۸ (۲.۴۷%) ۱۵۹۴ ۵۵ (۳.۵۷%)
پارس‌ پامچال‌ ۴,۱۸۵ ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹۸۷۹ ۹۸۷۹ ۱۰۳۵۳ -۴۵ (-۰.۴۳%) ۹۸۷۹ -۵۱۹ (-۴.۹۹%)
سرمايه گذاري دارويي تامين ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۲۹ ۵۲۲۹ ۵۲۲۹ ۰ (۰.۰۰%) ۵۲۲۹ ۰ (۰.۰۰%)
صنايع‌جوشكاب‌يزد ۴۱,۲۰۱ ۴۹۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۲۱۴۳ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۶۷ ۵۰۲ (۴.۳۴%) ۱۲۱۴۳ ۵۷۸ (۵.۰۰%)
سخت‌ آژند ۴,۱۲۰,۰۰۰ ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۳۶ ۲۱۳۰ ۲۱۶۰ -۶۲ (-۲.۷۹%) ۲۱۷۰ -۵۲ (-۲.۳۴%)
سيمان‌سپاهان‌ ۴۱۰,۵۷۴ ۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۸۵۱ ۸۳۱ ۸۴۰ -۱ (-۰.۱۲%) ۸۳۱ -۱۰ (-۱.۱۹%)
داروسازي‌ روزدارو ۴۰,۷۳۹ ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸۸۰ ۱۸۸۰ ۱۹۴۳ -۱۱ (-۰.۵۶%) ۱۸۸۰ -۷۴ (-۳.۷۹%)
سرمايه‌گذاري‌ملت‌ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۹ ۶۴۵ ۶۴۹ -۱۶ (-۲.۴۱%) ۶۴۵ -۲۰ (-۳.۰۱%)
نوش‌ مازندران‌ ۴۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۰۰ ۳۸۰۰ ۳۸۰۰ ۱۲۰ (۳.۲۶%) ۳۸۰۰ ۱۲۰ (۳.۲۶%)
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ۴۰,۰۰۰ ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲۲۳ ۱۲۲۳ ۱۲۲۳ -۸ (-۰.۶۵%) ۱۲۲۳ -۸ (-۰.۶۵%)
بيمه ملت ۴,۰۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸۹۰ ۱۸۸۰ ۱۸۹۴ ۰ (۰.۰۰%) ۱۸۸۰ -۱۴ (-۰.۷۴%)
سيمان‌ سفيد ني‌ريز ۴۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۶۲۳ ۱۳۶۲۳ ۱۴۳۳۱ -۸ (-۰.۰۶%) ۱۳۶۲۳ -۷۱۶ (-۴.۹۹%)
سيمان كردستان ۳۹۸,۱۲۰ ۳۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ۸۰۰ ۷۶۷ ۷۷۹ -۱۰ (-۱.۲۷%) ۷۶۷ -۲۲ (-۲.۷۹%)
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ ۳۹۴,۲۳۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹۹ ۳۱۶۰ ۳۱۹۱ -۱۳۵ (-۴.۰۶%) ۳۲۲۹ -۹۷ (-۲.۹۲%)
سازه‌ پويش‌ ۳,۸۷۰ ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶۲۲۷ ۲۶۲۲۵ ۲۷۴۷۲ -۱۳۳ (-۰.۴۸%) ۲۶۲۲۵ -۱۳۸۰ (-۵.۰۰%)
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق ۳۸۱,۴۵۳ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۸۶۷ ۸۱۳ ۸۳۷ -۴ (-۰.۴۸%) ۸۲۰ -۲۱ (-۲.۵۰%)
سايپاشيشه‌ ۳۸۰,۰۳۳ ۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱۶۰ ۱۱۲۲ ۱۱۴۲ -۲۱ (-۱.۸۱%) ۱۱۳۱ -۳۲ (-۲.۷۵%)
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ ۳,۷۶۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۴۴ ۳۲۵۵ ۳۳۴۹ -۱۵ (-۰.۴۵%) ۳۴۳۰
سيمان‌ شمال‌ ۳۷۵,۶۰۹ ۴۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱۵۰ ۱۱۲۰ ۱۱۳۰ -۲ (-۰.۱۸%) ۱۱۳۰ -۲ (-۰.۱۸%)
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ ۳۷۱,۱۵۲ ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳۸۰ ۱۳۰۰۰ ۱۳۱۶۶ ۲۶۱ (۲.۰۲%) ۱۳۲۵۰ ۳۴۵ (۲.۶۷%)
كمباين‌ سازي‌ ايران‌ ۳,۷۱۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۸ ۸۴۰ ۸۴۷ -۱۴ (-۱.۶۳%) ۸۵۰ -۱۱ (-۱.۲۸%)
سيمان‌هگمتان‌ ۳۶۶,۸۷۷ ۶۹۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹۴۰ ۱۸۵۰ ۱۸۸۵ ۳۰ (۱.۶۲%) ۱۸۵۰ -۵ (-۰.۲۷%)
صنايع پتروشيمي خليج فارس ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۶۶ ۵۵۶۵ ۵۶۳۴ ۳۵ (۰.۶۳%) ۵۶۰۰ ۱ (۰.۰۲%)
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان ۳۵۹,۰۱۲ ۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۲۰ ۹۷۴ ۱۰۱۷ -۸ (-۰.۷۸%) ۹۸۰ -۴۵ (-۴.۳۹%)
بانك صادرات ايران ۳۵,۷۷۰,۰۰۰ ۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷۰ ۱۰۷۰ ۱۰۷۰ ۶۵ (۶.۴۷%) ۱۰۷۰ ۶۵ (۶.۴۷%)
ح . رادياتور ايران‌ ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۵۰ ۲۳۵۰ ۲۳۵۰ ۲۲۵ (۱۰.۵۹%) ۲۳۵۰ ۲۲۵ (۱۰.۵۹%)
پارس‌ الكتريك‌ ۳,۵۴۴ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶۵۰ ۳۶۵۰ ۳۸۳۷ -۵ (-۰.۱۳%) ۳۶۵۰ -۱۹۲ (-۵.۰۰%)
ح.سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵ ۷۵ ۷۵ ۶ (۸.۷۰%) ۷۵ ۶ (۸.۷۰%)
شركت ارتباطات سيار ايران ۳۴۳,۷۷۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵۸۰ ۱۷۳۵۸ ۱۷۴۵۵ ۸۷ (۰.۵۰%) ۱۷۵۸۰ ۲۱۲ (۱.۲۲%)
ح . ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ ۳,۴۲۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۱ ۴۴۰ ۴۴۸ ۸ (۱.۸۲%) ۴۴۰ ۰ (۰.۰۰%)
سرمايه گذاري خوارزمي ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰ ۷۱۰ ۷۱۰ -۲۸ (-۳.۷۹%) ۷۱۰ -۲۸ (-۳.۷۹%)
كارتن‌ ايران‌ ۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶۱ ۵۳۴۰ ۵۵۰۰ ۲۰۳ (۳.۸۳%) ۵۴۴۰ ۱۴۳ (۲.۷۰%)
توسعه‌شهري‌توس‌گستر ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۷۷ ۱۹۷۷ ۱۹۷۷ -۱۰۲ (-۴.۹۱%) ۱۹۷۷ -۱۰۲ (-۴.۹۱%)
كشت‌وصنعت‌پياذر ۳۳۳,۱۵۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۱۰ ۳۵۸۵ ۳۶۴۵ -۶۳ (-۱.۷۰%) ۳۵۸۵ -۱۲۳ (-۳.۳۲%)
محورسازان‌ايران‌خودرو ۳۲۰,۳۴۷ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۱۰ ۱۶۴۹ ۱۶۶۷ -۶۶ (-۳.۸۱%) ۱۶۶۴ -۶۹ (-۳.۹۸%)
ح .گروه دارويي سبحان ۳,۱۷۹ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۴۷۶ ۲۴۷۶ ۲۴۷۶ ۰ (۰.۰۰%) ۲۴۷۶ ۰ (۰.۰۰%)
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ ۳۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵۳ ۳۲۱۱ ۳۳۴۹ ۱۵۵ (۴.۸۵%) ۳۳۵۳ ۱۵۹ (۴.۹۸%)
بانك پاسارگاد ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۹ ۹۸۲ ۹۹۹ -۱ (-۰.۱۰%) ۹۹۹ -۱ (-۰.۱۰%)
زامياد ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۵ ۶۴۶ ۶۵۴ -۲۶ (-۳.۸۲%) ۶۵۶ -۲۴ (-۳.۵۳%)
مخابرات ايران ۳,۰۲۰,۰۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۷۸ ۲۲۲۳ ۲۲۵۵ ۱۶ (۰.۷۱%) ۲۲۶۴ ۲۵ (۱.۱۲%)
واسپاري ملت ۳۰۰,۲۶۲ ۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۳۵ ۱۰۹۸ ۱۱۱۲ ۵ (۰.۴۵%) ۱۱۰۰ -۷ (-۰.۶۳%)
بانك ملت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲۰ ۱۱۲۰ ۱۱۲۰ -۲۳ (-۲.۰۱%) ۱۱۲۰ -۲۳ (-۲.۰۱%)
بانك تجارت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۵ ۵۸۵ ۵۸۵ ۰ (۰.۰۰%) ۵۸۵ ۰ (۰.۰۰%)
سيمان‌ خزر ۳۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴۲۶۵ ۴۲۶۵ ۴۴۸۸ -۱ (-۰.۰۲%) ۴۲۶۵ -۲۲۴ (-۴.۹۹%)
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۴۴ ۱۶۱۲ ۱۶۲۶ ۲ (۰.۱۲%) ۱۶۳۳ ۹ (۰.۵۵%)
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۱۰ ۱۵۷۱ ۱۵۸۶ -۲۷ (-۱.۶۷%) ۱۵۸۸ -۲۵ (-۱.۵۵%)
ليزينگ‌ايران‌ ۲۹۸,۹۷۳ ۲۹۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰۳۷ ۹۷۲ ۹۹۹ -۸ (-۰.۷۹%) ۹۹۰ -۱۷ (-۱.۶۹%)
تراكتورسازي‌ايران‌ ۲۹۷,۸۲۷ ۸۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷۹۸ ۲۷۲۰ ۲۷۳۶ ۱۸ (۰.۶۶%) ۲۷۵۰ ۳۲ (۱.۱۸%)
بانك‌اقتصادنوين‌ ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲۰ ۱۳۳۲ ۱۳۹۸ -۴ (-۰.۲۹%) ۱۳۳۴ -۶۸ (-۴.۸۵%)
بانك خاورميانه ۲۹۴,۳۳۴ ۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۳۸ ۲۰۵۰ ۵ (۰.۲۴%) ۲۰۸۳ ۳۸ (۱.۸۶%)
صنايع‌ آذرآب‌ ۲,۹۳۰,۰۰۰ ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۱۸ ۳۰۰۰ ۳۰۴۲ -۲۱ (-۰.۶۹%) ۳۰۰۰ -۶۳ (-۲.۰۶%)
داروسازي‌ فارابي‌ ۲۹,۲۶۰ ۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴۱۰۴ ۴۰۶۴ ۴۲۴۱ -۳۶ (-۰.۸۴%) ۴۰۶۴ -۲۱۳ (-۴.۹۸%)
پالايش نفت تبريز ۲,۹۱۰,۰۰۰ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۲۰ ۷۹۷۱ ۸۰۱۰ -۱۹۱ (-۲.۳۳%) ۷۹۸۵ -۲۱۶ (-۲.۶۳%)
لعابيران‌ ۲۸۶,۰۹۱ ۸۷۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۱۳۹ ۳۰۱۰ ۳۰۵۴ -۹۰ (-۲.۸۶%) ۳۱۰۰ -۴۴ (-۱.۴۰%)
پتروشيمي جم ۲,۸۴۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۶۰ ۹۶۰۰ ۹۶۹۵ ۱۷۹ (۱.۸۸%) ۹۶۸۰ ۱۶۴ (۱.۷۲%)
بيمه ما ۲۸۳,۷۰۷ ۳۶۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۱۷ ۱۲۵۵ ۱۲۸۷ -۹ (-۰.۶۹%) ۱۳۱۵
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين ۲,۸۰۰ ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۶۶۵۳ ۶۶۵۳ ۶۹۸۹ -۱۴ (-۰.۲۰%) ۶۶۵۳ -۳۵۰ (-۵.۰۰%)
پارس‌ خودرو ۲۷,۲۳۰,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۶ ۷۸۶ ۷۹۳ -۲۰ (-۲.۴۶%) ۷۹۰ -۲۳ (-۲.۸۳%)
ايران‌ياساتايرورابر ۲۷۰,۰۹۸ ۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷۰۰ ۱۶۲۳ ۱۶۴۷ -۳۹ (-۲.۳۱%) ۱۶۶۸ -۱۸ (-۱.۰۷%)
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۰۰ ۹۲۰۰ ۹۲۰۰ ۴۶ (۰.۵۰%) ۹۲۰۰ ۴۶ (۰.۵۰%)
صنعتي‌ بهشهر ۲۶۹,۶۶۷ ۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۶۷۰ ۲۵۱۵ ۲۵۸۷ -۷ (-۰.۲۷%) ۲۵۱۵ -۷۹ (-۳.۰۵%)
صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا ۲۶۸,۰۹۶ ۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸۸۰ ۱۸۴۰ ۱۸۵۰ -۱۸ (-۰.۹۶%) ۱۸۷۰
پالايش نفت بندرعباس ۲,۶۸۰,۰۰۰ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۰۰ ۷۰۷۷ ۷۱۶۵ -۱۲۷ (-۱.۷۴%) ۷۱۰۰ -۱۹۲ (-۲.۶۳%)
پارس‌سويچ‌ ۲۶,۵۵۹ ۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷۸۰۰ ۷۷۶۳ ۷۷ (۱.۰۰%) ۷۹۹۹ ۳۱۳ (۴.۰۷%)
پتروشيمي‌ آبادان‌ ۲۶۲,۶۲۱ ۵۸۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲۷۰ ۲۲۰۰ ۲۲۳۳ -۶۳ (-۲.۷۴%) ۲۲۵۰ -۴۶ (-۲.۰۰%)
سپنتا ۲,۶۱۶ ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۰۰ ۱۳۵۰۰ ۱۳۸۸۵ -۲۹ (-۰.۲۱%) ۱۳۵۰۰ -۴۱۴ (-۲.۹۸%)
آسان پرداخت پرشين ۲۵۸,۸۲۹ ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷۴۵ ۱۶۴۵۰ ۱۶۵۶۷ ۱۷ (۰.۱۰%) ۱۶۵۰۰ -۵۰ (-۰.۳۰%)
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ ۲۵۵,۴۶۹ ۲۵۳,۳۰۰,۰۰۰ ۹۹۹ ۹۹۰ ۹۹۲ -۱ (-۰.۱۰%) ۹۹۹
ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌ ۲۵۳,۶۰۸ ۳۵۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۶ ۱۳۸۴ ۱۳۹۶ -۱۳ (-۰.۹۲%) ۱۳۸۵ -۲۴ (-۱.۷۰%)
تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۴۰ ۳۳۱۶ ۳۳۹۳ -۴۲ (-۱.۲۲%) ۳۳۹۹ -۳۶ (-۱.۰۵%)
كارخانجات‌ قند قزوين‌ ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸۸ ۴۷۸۰ ۴۸۸۳ ۱۳۱ (۲.۷۶%) ۴۸۳۹ ۸۷ (۱.۸۳%)
سيمان خوزستان ۲۵,۰۷۴ ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۵۰۰ ۲۴۸۶ ۲۵۲۸ -۳ (-۰.۱۲%) ۲۵۰۰ -۳۱ (-۱.۲۲%)
گروه پتروشيمي س. ايرانيان ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ -۳۱ (-۲.۳۳%) ۱۳۰۰ -۳۱ (-۲.۳۳%)
ح . معدني و صنعتي گل گهر ۲۴,۶۵۰,۰۰۰ ۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱۰ ۱۲۵۱ ۱۲۸۵ -۱۵ (-۱.۱۵%) ۱۳۱۰
كربن‌ ايران‌ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۲۰ ۴۵۵۰ ۴۶۳۸ ۸۰ (۱.۷۶%) ۴۶۱۰ ۵۲ (۱.۱۴%)
گروه صنعتي پاكشو ۲,۴۴۰,۰۰۰ ۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱۹۰ ۱۲۲۲۱ ۱۳۰۳۴ ۴۷۲ (۳.۷۶%) ۱۳۱۹۰ ۶۲۸ (۵.۰۰%)
بانك صادرات ايران ۲۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۵ ۹۷۷ ۱۰۰۵ ۱۱ (۱.۱۱%) ۹۷۹ -۱۵ (-۱.۵۱%)
توليدي چدن سازان ۲,۴۱۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۲۰ ۲۳۵۷ ۲۳۹۴ ۳۵ (۱.۴۸%) ۲۳۶۰ ۱ (۰.۰۴%)
بانك‌ كارآفرين‌ ۲۴۰ ۵۸۱,۵۲۰ ۲۴۲۳ ۲۴۲۳ ۲۵۵۰ ۰ (۰.۰۰%) ۲۴۲۳ -۱۲۷ (-۴.۹۸%)
ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ ۲۳,۷۹۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۴ ۲۴۱ ۲۶۳ ۷ (۲.۷۳%) ۲۷۰ ۱۴ (۵.۴۷%)
گروه پتروشيمي س. ايرانيان ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵۰ ۱۲۸۲ ۱۳۲۱ -۱۰ (-۰.۷۵%) ۱۲۸۲ -۴۹ (-۳.۶۸%)
قند شيرين‌ خراسان‌ ۲,۳۱۰,۰۰۰ ۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳۴۷ ۱۱۳۴۷ ۱۱۳۴۷ ۲۴۴ (۲.۲۰%) ۱۱۳۴۷ ۲۴۴ (۲.۲۰%)
ايران‌ ترانسفو ۲۲۹,۵۶۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰۰ ۵۳۴۰ ۵۳۸۳ ۰ (۰.۰۰%) ۵۳۵۰ -۳۳ (-۰.۶۱%)
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران ۲,۲۹۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۳۰ ۱۵۹۱ ۱۶۰۶ -۳ (-۰.۱۹%) ۱۶۰۱ -۸ (-۰.۵۰%)
آلومينيوم‌ايران‌ ۲,۲۹۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵۸ ۱۴۱۵ ۱۴۲۲ -۱۴ (-۰.۹۷%) ۱۴۳۰ -۶ (-۰.۴۲%)
سيمان‌هرمزگان‌ ۲۲,۷۷۳ ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۹۹ ۴۵۰۱ ۴۶۰۶ ۶ (۰.۱۳%) ۴۵۵۵ -۴۵ (-۰.۹۸%)
قند نيشابور ۲۲۵,۲۴۲ ۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰۰۵ ۲۹۱۸ ۲۹۷۴ -۳۱ (-۱.۰۳%) ۲۹۲۰ -۸۵ (-۲.۸۳%)
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ ۲,۲۳۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰۵ ۱۵۸۹ ۱۵۹۴ -۱۷ (-۱.۰۶%) ۱۵۹۱ -۲۰ (-۱.۲۴%)
سيمان‌خاش‌ ۲۲,۲۸۰ ۱۸۸,۷۰۰,۰۰۰ ۸۵۰۰ ۸۴۵۰ ۸۵۶۱ -۵۶ (-۰.۶۵%) ۸۴۶۲ -۱۵۵ (-۱.۸۰%)
نيروترانس‌ ۲۲۰,۳۳۴ ۹۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴۱۵۰ ۴۱۰۰ ۴۱۰۲ ۵ (۰.۱۲%) ۴۱۵۰ ۵۳ (۱.۲۹%)
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸۹ ۲۶۵۰ ۲۶۶۲ -۱۰ (-۰.۳۷%) ۲۶۶۹ -۳ (-۰.۱۱%)
كمك‌فنرايندامين‌ ۲,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰ ۸۶۹ ۸۷۵ -۲۸ (-۳.۱۰%) ۸۷۱ -۳۲ (-۳.۵۴%)
گروه‌ صنعتي‌ بارز ۲,۱۷۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۵۹ ۲۸۵۶ ۲۸۸۲ -۱۰۲ (-۳.۴۲%) ۲۹۳۹ -۴۵ (-۱.۵۱%)
پتروشيمي جم ۲,۱۱۰,۰۰۰ ۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۱۶ ۹۵۱۶ ۹۵۱۶ ۰ (۰.۰۰%) ۹۵۱۶ ۰ (۰.۰۰%)
دارويي‌ لقمان‌ ۲,۰۴۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۵۱ ۲۴۵۱ ۲۴۵۱ ۰ (۰.۰۰%) ۲۴۵۱ ۰ (۰.۰۰%)
گروه‌صنعتي‌بوتان‌ ۲,۰۱۰,۰۰۰ ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۷۷ ۴۱۰۸ ۴۳۱۷ ۱۴۸ (۳.۵۵%) ۴۳۷۷ ۲۰۸ (۴.۹۹%)
سامان‌ گستراصفهان‌ ۲۰۰,۵۴۱ ۳۵۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸۶۲ ۱۷۴۸ ۱۷۷۵ -۶۴ (-۳.۴۸%) ۱۸۲۹ -۱۰ (-۰.۵۴%)
بيمه ملت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ -۱۳ (-۰.۶۸%) ۱۹۰۰ -۱۳ (-۰.۶۸%)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹۹ ۲۰۷۰ ۲۰۹۳ -۲ (-۰.۱۰%) ۲۰۹۷
شركت ارتباطات سيار ايران ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲۵۰ ۱۷۲۵۰ ۱۷۲۵۰ -۱۴۹ (-۰.۸۶%) ۱۷۲۵۰ -۱۴۹ (-۰.۸۶%)
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱۹۹,۱۱۸ ۲۷۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴۳۸ ۱۳۸۰ ۱۴۰۱ ۰ (۰.۰۰%) ۱۳۸۱ -۲۰ (-۱.۴۳%)
نفت سپاهان ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۲۵۰ ۱۵۰۰۱ ۱۵۰۵۲ -۲۲ (-۰.۱۵%) ۱۵۰۴۵ -۲۹ (-۰.۱۹%)
لبنيات‌ پاك‌ ۱,۹۷۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۴۶ ۱۳۰۷ ۱۳۲۶ ۲۵ (۱.۹۲%) ۱۳۲۱ ۲۰ (۱.۵۴%)
سبحان دارو ۱۹,۲۴۶ ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴۶۱۲ ۴۳۰۰ ۴۳۹۹ ۰ (۰.۰۰%) ۴۴۰۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ۱۸۶,۸۳۰ ۶۸۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۷۲۱ ۳۶۰۲ ۳۷۸۲ -۸ (-۰.۲۱%) ۳۶۵۵ -۱۳۵ (-۳.۵۶%)
بيمه البرز ۱۸۶,۴۷۶ ۲۰۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱۳۹ ۱۰۸۷ ۱۱۱۷ -۲ (-۰.۱۸%) ۱۰۹۶ -۲۳ (-۲.۰۶%)
سيمان فارس و خوزستان ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲۵ ۱۰۷۳ ۱۰۹۸ -۲۴ (-۲.۱۴%) ۱۰۷۸ -۴۴ (-۳.۹۲%)
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ ۱۸۵,۶۶۹ ۵۰۰,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷۹۱ ۲۶۷۸ ۲۶۹۵ ۹ (۰.۳۴%) ۲۶۷۸ -۸ (-۰.۳۰%)
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵۳ ۱۴۲۰ ۱۴۳۴ ۶ (۰.۴۲%) ۱۴۴۰ ۱۲ (۰.۸۴%)
گلتاش‌ ۱۸۱,۳۲۶ ۸۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴۷۶۰ ۴۶۰۲ ۴۶۲۲ ۶۸ (۱.۴۹%) ۴۷۶۰ ۲۰۶ (۴.۵۲%)
سيمان‌ صوفيان‌ ۱۸۰,۴۵۳ ۳۶۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۴۴ ۱۹۸۰ ۲۰۰۰ ۲۰ (۱.۰۱%) ۱۹۹۱ ۱۱ (۰.۵۶%)
فولاد مباركه اصفهان ۱۷,۸۳۰,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۹۵۷ ۲۹۷۷ -۷۳ (-۲.۳۹%) ۲۹۷۵ -۷۵ (-۲.۴۶%)
ح . داروسازي‌ دكترعبيدي‌ ۱۷,۸۳۰,۰۰۰ ۲۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۳۰۰۰ -۵۸۷ (-۴.۳۲%) ۱۳۰۰۰ -۵۸۷ (-۴.۳۲%)
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ ۱۷۶,۱۸۶ ۳۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸۷۰ ۱۸۶۲ ۱۸۷۲ -۱۹ (-۱.۰۰%) ۱۸۶۲ -۲۹ (-۱.۵۳%)
ايران‌ مرينوس‌ ۱,۷۵۳ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴۵۱ ۵۴۰۰ ۵۱۹۶ ۴ (۰.۰۸%) ۵۴۵۱ ۲۵۹ (۴.۹۹%)
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴۵ ۲۷۰۰ ۲۷۷۵ -۴۶ (-۱.۶۳%) ۲۷۵۸ -۶۳ (-۲.۲۳%)
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۵۰ ۴۴۵۲ ۴۵۸۱ -۲۷ (-۰.۵۹%) ۴۵۶۰ -۴۸ (-۱.۰۴%)
پتروشيمي پرديس ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۷۰ ۷۴۹۱ ۷۶۰۷ ۱۲۳ (۱.۶۴%) ۷۶۳۷ ۱۵۳ (۲.۰۴%)
پتروشيمي مبين ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۹۸ ۴۶۴۰ ۴۶۷۶ ۲۵ (۰.۵۴%) ۴۷۰۳ ۵۲ (۱.۱۲%)
معدني‌وصنعتي‌چادرملو ۱۷,۰۴۰,۰۰۰ ۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸۰ ۲۱۳۰ ۲۱۵۲ -۴۷ (-۲.۱۴%) ۲۱۳۵ -۶۴ (-۲.۹۱%)
نيروكلر ۱۷۰,۲۷۰ ۷۹۰,۹۰۰,۰۰۰ ۴۷۳۲ ۴۵۰۱ ۴۶۴۵ ۱۳۸ (۳.۰۶%) ۴۶۸۴ ۱۷۷ (۳.۹۳%)
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام ۱۶۹,۰۵۴ ۵۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۳۳۲۸ ۳۲۰۰ ۳۲۳۷ -۴۲ (-۱.۲۸%) ۳۲۰۷ -۷۲ (-۲.۲۰%)
سيمان‌ شرق‌ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۹ ۷۴۷ ۷۵۰ -۱ (-۰.۱۳%) ۷۴۷ -۴ (-۰.۵۳%)
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۶۷,۲۰۰ ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۱۴ ۴۲۱۹ ۴۲۲۸ -۲۱۳ (-۴.۸۰%) ۴۲۱۹ -۲۲۲ (-۵.۰۰%)
پمپ‌ سازي‌ ايران‌ ۱۶۷,۰۳۶ ۳۵۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۲۰۳ ۲۱۲۱ ۲۱۶۱ -۶۷ (-۳.۰۱%) ۲۱۳۲ -۹۶ (-۴.۳۱%)
چرخشگر ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸۱ ۱۴۴۳ ۱۴۶۱ -۵۰ (-۳.۳۱%) ۱۴۶۴ -۴۷ (-۳.۱۱%)
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ ۱۶,۳۴۶ ۹۰,۷۰۰,۰۰۰ ۵۵۷۰ ۵۲۹۵ ۵۵۴۹ ۰ (۰.۰۰%) ۵۲۹۵ -۲۵۴ (-۴.۵۸%)
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۵۱ ۲۱۵۰ ۲۱۷۸ -۸۵ (-۳.۷۶%) ۲۱۶۶ -۹۷ (-۴.۲۹%)
سيمان آرتا اردبيل ۱۶۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۸۴ ۶۳۸۴ ۶۷۱۹ -۱ (-۰.۰۱%) ۶۳۸۴ -۳۳۶ (-۵.۰۰%)
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۵۷,۲۲۳ ۸۰۴,۱۰۰,۰۰۰ ۵۲۶۴ ۵۰۷۱ ۵۱۱۵ ۹۹ (۱.۹۷%) ۵۱۸۰ ۱۶۴ (۳.۲۷%)
ح . ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ ۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵ ۳۸۱ ۳۸۱ -۴۲ (-۹.۹۳%) ۳۸۱ -۴۲ (-۹.۹۳%)
پتروشيمي شازند ۱۵,۰۳۰,۰۰۰ ۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲۷ ۲۸۴۰ ۲۸۶۷ -۴۷ (-۱.۶۱%) ۲۸۷۷ -۳۷ (-۱.۲۷%)
صنايع پتروشيمي خليج فارس ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۹۷ ۵۵۹۷ ۵۵۹۷ ۰ (۰.۰۰%) ۵۵۹۷ ۰ (۰.۰۰%)
پتروشيمي فجر ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱۰ ۵۶۴۹ ۵۷۰۱ -۲۲ (-۰.۳۸%) ۵۶۷۵ -۴۸ (-۰.۸۴%)
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰ ۸۴۰ ۸۵۹ ۱ (۰.۱۲%) ۸۶۰ ۲ (۰.۲۳%)
توسعه معدني و صنعتي صبانور ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳۹ ۲۸۰۱ ۲۸۷۳ -۲۴ (-۰.۸۳%) ۲۸۶۷ -۳۰ (-۱.۰۴%)
مهندسي‌نصيرماشين‌ ۱۴۶,۸۰۸ ۵۸۵,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰۹۰ ۳۹۴۰ ۳۹۸۹ ۵۸ (۱.۴۸%) ۳۹۴۰ ۹ (۰.۲۳%)
ح . ‌ايران‌دارو ۱۴۶,۳۵۶ ۲۵۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۳۴ ۱۷۱۵ ۱۷۶۲ -۷۲ (-۳.۹۳%) ۱۷۱۵ -۱۱۹ (-۶.۴۹%)
پاكسان‌ ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵۸ ۳۹۶۰ ۴۰۱۳ ۱۴ (۰.۳۵%) ۴۱۱۹ ۱۲۰ (۳.۰۰%)
سرمايه گذاري دارويي تامين ۱۴۱,۳۷۰ ۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰ ۵۱۷۶ ۵۰۲۵ ۵۱۷۰ -۴ (-۰.۰۸%) ۵۰۴۲ -۱۳۲ (-۲.۵۵%)
باما ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۳۰ ۹۸۱۱ ۹۹۸۶ -۷۳ (-۰.۷۳%) ۱۰۱۳۰
كابل‌ البرز ۱۳۹,۰۷۹ ۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲۰۰ ۲۱۳۶ ۲۱۸۲ -۳۳ (-۱.۴۹%) ۲۱۴۲ -۷۳ (-۳.۳۰%)
داروسازي‌ ابوريحان‌ ۱۳۷,۰۹۵ ۹۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۷۱۹۲ ۶۵۵۰ ۶۸۹۱ ۲۷ (۰.۳۹%) ۷۱۹۲ ۳۲۸ (۴.۷۸%)
پتروشيمي شازند ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱۴ ۲۹۱۴ ۲۹۱۴ ۰ (۰.۰۰%) ۲۹۱۴ ۰ (۰.۰۰%)
صنعتي‌ آما ۱۳,۶۴۳ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴۶۸۰ ۴۶۷۹ ۴۹۰۸ -۱۷ (-۰.۳۵%) ۴۶۷۹ -۲۴۶ (-۴.۹۹%)
بيمه پارسيان ۱,۳۶۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۷۰ ۱۴۲۰ ۱۴۳۶ -۵۴ (-۳.۶۲%) ۱۴۲۰ -۷۰ (-۴.۷۰%)
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹۸ ۱۱۴۷ ۱۱۶۱ -۵ (-۰.۴۳%) ۱۱۹۸
سرمايه گذاري اعتبار ايران ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴۵ ۱۳۰۹ ۱۴۰۲ ۲۵ (۱.۸۲%) ۱۴۴۵ ۶۸ (۴.۹۴%)
صنايع‌شيميايي‌سينا ۱,۲۹۱ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۷۵۶۰ ۷۳۷۲ ۷۷۰۵ -۵ (-۰.۰۶%) ۷۵۶۰ -۱۵۰ (-۱.۹۵%)
پارس‌ سرام‌ ۱۲۵,۶۹۹ ۳۴۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹۲۸ ۲۷۰۳ ۲۷۵۵ -۹۰ (-۳.۱۶%) ۲۷۴۹ -۹۶ (-۳.۳۷%)
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۹۶۱,۷۰۰,۰۰۰ ۷۸۳ ۷۵۵ ۷۷۲ -۳ (-۰.۳۹%) ۷۷۲ -۳ (-۰.۳۹%)
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵۴ ۱۴۰۲ ۱۴۵۴ -۲۱ (-۱.۴۲%) ۱۴۱۰ -۶۵ (-۴.۴۱%)
فولاد آلياژي ايران ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۲۷ ۱۴۵۰ ۱۴۸۲ -۲۳ (-۱.۵۳%) ۱۴۷۲ -۳۳ (-۲.۱۹%)
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲ ۹۵۳ ۹۶۰ -۲۵ (-۲.۵۴%) ۹۵۵ -۳۰ (-۳.۰۵%)
ح . ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۰ ۱۱۴ ۱۲۳ -۱ (-۰.۸۱%) ۱۲۰ -۴ (-۳.۲۳%)
سايپاآذين‌ ۱۲,۳۳۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹۵ ۸۵۴ ۸۸۳ ۳۰ (۳.۵۲%) ۸۷۶ ۲۳ (۲.۷۰%)
قند ثابت‌ خراسان‌ ۱۲,۲۸۰,۰۰۰ ۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۳۴ ۲۱۳۴ ۲۱۳۴ ۱۰۱ (۴.۹۷%) ۲۱۳۴ ۱۰۱ (۴.۹۷%)
نورد آلومينيوم‌ ۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۶۵ ۱۵۹۲ ۱۶۳۳ ۴۲ (۲.۶۴%) ۱۶۶۵ ۷۴ (۴.۶۵%)
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌ ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۷۰ ۱۵۲۱ ۱۵۴۷ -۴۶ (-۲.۸۹%) ۱۵۲۳ -۷۰ (-۴.۳۹%)
خدمات‌انفورماتيك‌ ۱۱,۸۹۵ ۲۶۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۲۱۲۰ ۲۲۱۰۰ ۲۲۳۷۵ -۷ (-۰.۰۳%) ۲۲۱۰۰ -۲۸۲ (-۱.۲۶%)
فنرسازي‌زر ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ۸۶۵ ۸۴۰ ۸۴۸ -۱۸ (-۲.۰۸%) ۸۵۲ -۱۴ (-۱.۶۲%)
لبنيات‌كالبر ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲۰ ۱۲۵۵ ۱۲۶۸ -۲۲ (-۱.۷۱%) ۱۲۷۹ -۱۱ (-۰.۸۵%)
بيسكويت‌ گرجي‌ ۱۱,۶۶۸ ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷۲۰ ۳۶۳۶ ۳۸۱۰ -۱۷ (-۰.۴۴%) ۳۶۳۶ -۱۹۱ (-۴.۹۹%)
سيمان‌ بجنورد ۱۱,۶۱۵ ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴۶۲۸ ۴۶۲۸ ۴۸۵۳ -۱۸ (-۰.۳۷%) ۴۶۲۸ -۲۴۳ (-۴.۹۹%)
ح.سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان ۱۱۶,۰۲۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰ ۵ ۵ ۵ ۰ (۰.۰۰%) ۵ ۰ (۰.۰۰%)
سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان ۱۱,۵۶۳ ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴۷۰ ۱۴۳۲ ۱۴۳۱ ۰ (۰.۰۰%) ۱۴۳۲
پارس‌ مينو ۱۱۴,۶۶۳ ۳۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۲۷۷۰ ۲۶۸۷ ۲۶۶۴ ۲۵ (۰.۹۵%) ۲۷۷۰ ۱۳۱ (۴.۹۶%)
سيمان‌ كرمان‌ ۱۱۲,۵۵۲ ۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۲ ۱۹۵۰ ۱۹۳۷ ۲۰ (۱.۰۴%) ۲۰۰۲ ۸۵ (۴.۴۳%)
پتروشيمي فناوران ۱۱۱,۲۰۷ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۸۲۲ ۲۸۷۰۰ ۲۹۱۸۸ -۴۶ (-۰.۱۶%) ۲۹۰۰۰ -۲۳۴ (-۰.۸۰%)
صنايع سيمان دشتستان ۱۱,۰۵۰ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶۸۸ ۱۶۸۸ ۱۷۷۴ -۲ (-۰.۱۱%) ۱۶۸۸ -۸۸ (-۴.۹۵%)
كوير تاير ۱۱۰,۲۶۲ ۱۴۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۴۳ ۱۳۴۳ ۱۳۴۳ -۱۸۴۲ (-۵۷.۸۳%) ۱۳۴۳ -۱۸۴۲ (-۵۷.۸۳%)
نفت‌ پارس‌ ۱۰۸,۲۶۲ ۵۴۰,۴۰۰,۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۹۸۰ ۵۰۳۳ -۱۱ (-۰.۲۲%) ۵۰۰۰ -۴۴ (-۰.۸۷%)
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۷۵ ۲۳۳۰ ۲۳۶۹ -۶۸ (-۲.۷۹%) ۲۳۴۶ -۹۱ (-۳.۷۳%)
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌ ۱۰۵ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲۹۹۳ ۱۲۹۹۳ ۱۳۶۷۵ -۱ (-۰.۰۱%) ۱۲۹۹۳ -۶۸۳ (-۴.۹۹%)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۱۰۲,۸۱۰,۰۰۰ ۲۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹۵ ۲۰۹۰ ۲۰۹۳ -۲ (-۰.۱۰%) ۲۰۹۵ ۰ (۰.۰۰%)
كاشي‌ پارس‌ ۱۰۲,۰۵۷ ۴۵۵,۹۰۰,۰۰۰ ۴۵۲۰ ۴۴۰۰ ۴۴۶۹ -۲۱ (-۰.۴۷%) ۴۵۲۰
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ ۱۰۱,۰۲۸ ۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۶۷ ۱۰۱۵ ۱۰۶۲ -۴ (-۰.۳۸%) ۱۰۴۰ -۲۶ (-۲.۴۴%)
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو ۱۰۰,۶۹۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳۹۷ ۱۰۱۲۰ ۱۰۲۳۸ ۴۸ (۰.۴۷%) ۱۰۲۹۰ ۱۰۰ (۰.۹۸%)
ايران‌ خودرو ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵۰ ۲۸۵۰ ۲۸۵۰ ۳۵ (۱.۲۴%) ۲۸۵۰ ۳۵ (۱.۲۴%)
ح. كارت اعتباري ايران كيش ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۶۷ (۳.۴۷%) ۲۰۰۰ ۶۷ (۳.۴۷%)
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ ۱,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷۵۱۶ ۷۵۱۶ ۷۵۱۶ ۰ (۰.۰۰%) ۷۵۱۶ ۰ (۰.۰۰%)
خوراك‌ دام‌ پارس‌ ۱,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۷۳۰۱ ۷۳۰۱ ۷۶۷۹ -۶ (-۰.۰۸%) ۷۳۰۱ -۳۸۴ (-۵.۰۰%)
سيمان‌فارس‌ ۱,۰۰۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۶۲۰۶ ۶۲۰۶ ۶۵۲۹ -۳ (-۰.۰۵%) ۶۲۰۶ -۳۲۶ (-۴.۹۹%)
توسعه‌شهري‌توس‌گستر ۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۷۵ ۱۹۷۵ ۲۰۷۸ ۰ (۰.۰۰%) ۱۹۷۵ -۱۰۳ (-۴.۹۶%)
نوردوقطعات‌ فولادي‌ ۱۰ ۵۶,۴۴۰ ۵۶۴۴ ۵۶۴۴ ۵۳۷۶ ۰ (۰.۰۰%) ۵۶۴۴
آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

منبع : خبرگزاری فارس نیوز