درگیر چارچوب‌های دست و پاگیر نشید پیروی از یک سری استانداردها زمانی خوبه که شما واقعا شرایط لازم برای اعمال اون‌ها توی کار یا زندگی‌تون رو داشته باشید. ساده بودن چیز بدی نیست و عدم پیروی از یک الگو یا استاندارد هم همیشه به معنی این نیست که شما بلد نیستید چطور کار کنید.

کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا ) -

 

 درگیر چارچوب‌های دست و پاگیر نشید پیروی از یک سری استانداردها زمانی خوبه که شما واقعا شرایط لازم برای اعمال اون‌ها توی کار یا زندگی‌تون رو داشته باشید. ساده بودن چیز بدی نیست و عدم پیروی از یک الگو یا استاندارد هم همیشه به معنی این نیست که شما بلد نیستید چطور کار کنید. اگر دارید از یک روال ساده خروجی مطلوب می‌گیرید، خودتون رو درگیر چیزهای اضافه نکنید.

ما دعوتتان نکردیم

ما دعوتتان نکردیم

ما دعوتتان نکردیم

ما دعوتتان نکردیم

ما دعوتتان نکردیم

ما دعوتتان نکردیم

رسانههایانقلاب  این روزها  در گچساران

کلمات کلیدی کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا ) : , , , ,
تلگرام کرونا