کد خبر: 46552

تاریخ انتشار: بهم 18, 1397

بانویی که هیچ صنمی با ورزش ندارد – علوی قربانی کینه و گروکشی سیاسی نماینده خاص!

فصلی نو – امیر اتابکی  ورزش در استان همواره با چاشنی حواشی و بی اخلاقی همراه بوده. بر خلاف انتظار آنچه در ورزش استان ما وجود ندارد اخلاق و روحیه پهلوانی و آنچه بسیار وجود دارد دخالت سیاسیون در آن است. مافیای حاکم بر ورزش را می توان به اختاپوسی هشت پا تشبیه کرد. به […]

فصلی نو – امیر اتابکی 

ورزش در استان همواره با چاشنی حواشی و بی اخلاقی همراه بوده. بر خلاف انتظار آنچه در ورزش استان ما وجود ندارد اخلاق و روحیه پهلوانی و آنچه بسیار وجود دارد دخالت سیاسیون در آن است. مافیای حاکم بر ورزش را می توان به اختاپوسی هشت پا تشبیه کرد.
به جرات می توان گفت سازمان ورزش و جوانان استان ما هیچ گاه به اندازه حال حاضر نه در اوج بوده و نه فارغ از هیاهو و حواشی بوده. قضاوت و پایش عملکرد مدیرکل سازمان متولی ورزش را باید به نگاه اهل فن سپرد. فعل و انفعالات مثبت هیئت های ورزشی اعم از رضایت مندی اعضا و تزریق فراتر از انتظار اعتبارات مالی به آنها بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد مدیر کل مازندارانی ورزش و جوانان است. از سوی دیگر عملکرد مثبت عمرانی و توسعه محسوس اماکن و فضاهای ورزشی گوشه ای از اقداماتی است که حاکی از تمرکز علوی بر انجام وظایف محوله می باشد. اما ظرافت کار علوی که عموما باعث محبوبیت وی و از بیرون عامل انزجار عده ای قلیل از وی شده کنار زدن حواشی و عوامل حاشیه ساز از وادی ورزش و امور جوانان است. مدیربت منابع مالی و قبل از آن مدیریت نیروی انسانی بهانه ای است برای عده ای معلوم الحال و منطقه گرا برای نواختن طبل پرسر و صدای تخریب و فرافکنی!
ظاهرا عدم استفاده از نیروهای مربوط به یک جغرافیای سیاسی و نماینده آن حوزه علی رغم توجه ویژه علوی بدان منطقه از باب توسعه فضاهای ورزشی بهانه ای برای تخریب وی گردیده . آقای میرشکال که فاقد ذره ای تخصص و شم ورزشی می باشد این روزها تمام توان خود را معطوف به تخریب و برکناری مدیرکل مازندارانی ورزش و جوانان استان نموده تا جائیکه به دلیل نداشتن نیروی متخصص و قابل قبول برای این حوزه یک خانم را کاندید کرسی ریاست سازمان یاد شده کرده. اگرچه وزارتخانه متبوع نسبت به معرفی و بکارگیری این خانم برای چنین سازمانی به دلیل حساسیت ها و چالش های آن صریحا مخالفت نمود اما ظاهرا این طیف انحصار طلب ول کن ماجرا نیستند.
اگرچه برخی ریایست علوی را حاصل فعل و انفعالات نماینده خاص با نمایندگان استان مازندران در خصوص دستیابی به یکی از کمیسیون های پر آب و نان مجلس می دانند اما عدم توجه علوی به خواسته های نامشروع و اقدامات ناهنجار و نامتعارف، از وی در اذهان عمومی مدیرکلی با برنامه، شخیص،ماندگار،مصلح ،بی نظیر و نترس ترسیم نموده.
حال این سوال وجود دارد که محاسن یک خانم بر چنین نیرویی با این سطح از تامل و محبوبیت چیست؟
اگر گزینه طرح شده برای جانشینی علوی دارای خصوصیات چشمگیری است چرا در سازمان خود (آموزش و پرورش) از جانب نماینده محترم ومدیرکل جایگاهی برای ایشان فراهم نمی گردد؟
بازخورد عملکرد ریاست ورزش و جوانان باید مورد تائید هیئت های ورزشی و همکاران آن حوزه قرار بگیرد با یک نماینده؟
در پایان امید است استاندار محترم به عنوان نماینده ارشد دولت با پذیرش و لمس حقایق جامعه و خانواده بزرگ ورزش مانع از گروکشی ها و مداخلات بیجای سیاسی در حوزه ورزش و جوانان شود و سیاست های درخور شان و شایسته برای این حوزه اتخاذ کند.

من الله التوفیق
عضو کوچک جامعه ورزش استان

کرونا

ارسال دیدگاه