مدیر فلان اداره سواد ندارد

امروز یک کودک با جستجو کردن در اینترنت هم میتواند قوانین کشورش را مطالعه کند و هم از آن آگاه شود ولی شما در مدارک و اسناد ادارات تان هم می توانید این قوانین را مطالعه کنید . آیا سواد خواندن اسناد اداره تان را دارید؟!!!

لطفاً ثابت کنید که سواد دارید وگرنه با این بی اهمیتی ها روزی مردم خواهند گفت: مدیرکل اداره سواد لازم برای خواندن قوانین و اجرای آن را ندارد!!!