مدیران بایکوت رسانه ای شده گچساران

چرا مدیران این اشتباه فاحش را در محیط مدیریت خود انجام میدهند؟؟!!!

به نظر می رسد این موضوع را در ضعف های مدیریتی این مدیران باید جستجو کرد.
ضعف هایی که باعث شده است آنها خود را بایکوت رسانه ای کنند البته این کار هم ظلم به خودشان است و هم ظلم به دولت و هم ظلم به مردم است.