مصاحبه ای کوتاه با مدیر مرکز نوآوری دانشگاه علمی و کاربردی گچساران یک که توسط خبرنگار کرونا نیوز تهیه شده است  / فایل صوتی زیر را گوش کنید.