معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به پیش رو بودن روز جهانی معلولان امسال   (۱۲ آذر)، از اجرای ۸ طرح جدید مرتبط با خدمات یکپارچه به جامعه هدف در روزهای ۲۳ و ۲۶ آبان ماه جاری با حضور کارشناسان توانبخشی استان ها خبر داد.

«حسین نحوی نژاد» معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در نظر دارد، در راستای تحقق سیاست های سازمان مبنی بر ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رضایت مندی و توانمندی گروه هدف و خانواده آنان، همچنین برنامه ریزی در زمینه اجرایی شدن تکلیف بند ج ماده ۸۰  قانون برنامه ششم توسعه موضوع سامان دهی سالمندان و بیماران روانی مزمن و به استناد مصوبه سیاست ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی معلولان از طریق ورزش با مضمون توسعه و تقویت ورزش معلولان در مراکز آسایشگاهی، با شروع اجرای آزمایشی ۸ طرح به شرح ذیل نسبت به توسعه کمی و کیفی برنامه های خانواده محور و ارائه خدمات جامع به گروه هدف در منزل همچنین ارائه خدمات یکپارچه به بیماران روانی مزمن ، سالمندان و معلولان در خانه های حمایتی اقدام نماید.

  • طرح ارائه خدمات یکپارچه به بیماران روانی مزمن در خانه های حمایتی (خانه های یک/ چهارم راهی )  در ۱۴ استان
  • طرح ارائه خدمات یکپارچه به سالمندان در خانه های حمایتی در ۸ استان
  • طرح ارائه خدمات مراقبتی و پیگیری توانبخشی و آموزشی به معلولان ذهنی از طریق خانه های کوچک(آموزش و مراقبت ویژه) در ۲ استان
  • طرح ارائه خدمات یکپارچه به معلولان جسمی حرکتی در خانه های گروهی در ۳ استان
  • ایجاد مراکز موقت توانبخشی مراقبتی شبانه روزی افراد با آسیب نخاعی در یک استان
  • طرح ساماندهی گروه هدف سالمند و بیمار روانی مزمن پشت نوبت مراکز شبانه روزی با تقویت ارائه خدمات جامع در منزل در ۲۲ استان
  • طرح تغییر ساختار مراکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل به مرکز ارائه خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل در ۱۰ استان
  • طرح ارتقاء کیفیت زندگی ( Quality of life ) گروه هدف مقیم در مراکز شبانه روزی توانبخشی و مراقبتی از طریق فعالیت های بدنی و ورزشی فاز اول در ۳۱ استان برای گروه هدف مقیم در مراکز شبانه روزی توانبخشی بیماران روانی مزمن

پس از تدوین پیش نویس طرح ها و تشکیل نشست بررسی، هم اندیشی و هم افزایی با معاونین توانبخشی و کارشناسان مسئول توانبخشی ۳۱ استان به صورت ویدیو کنفرانس و لحاظ موارد اصلاحی، متن نهایی طرح ها به استان ها ابلاغ گردید و نسبت به نشست نهایی جهت بررسی چگونگی شروع و اجرای بهینه طرح ها با حضور کارشناسان توانبخشی استان ها در دو گروه، در تاریخ ۲۳ و ۲۶ آبان ماه اقدام گردیده است تا در آذرماه اجرای آزمایشی عملیاتی شود.