بیش از سه دهه است امریکا، و کسانی در داخل ایران، با مفهوم بسیج جنگیده اند. هنوز هم می جنگند. اخیرا، در این سه چهار سال، داستان معکوس هم شده بود. خیال می کردند می توانند مردم را علیه نظام بسیج کنند.

کل داستان خروج ترامپ از برجام و احیای تحریم ها به یک معنا در همین یک جمله قابل خلاصه کردن است: بسیج مردم علیه نظام.

منتها آنچه رخ داده این است که مردم، حتی آنها که چندان دل خوشی از جمهوری اسلامی ندارند، کم و بیش فهمیدند بسیج علیه نظام، نوعی بسیج علیه خویشتن است.

کسی که بیرون ایران ایستاده و به مردم ایران می گوید ‘چرا نمی ریزید تو خیابان’ نتوانست به این مردم ثابت کند اگر به خیابان بیایند وضعشان بهتر می شود.

حتی نتوانست اثبات کند که خیرخواه مردم است.

وقتی میپرسیدند چه چیز به مردم ایران می دهی جوابی بهتر از تحریم نداشت.

وقتی می گفتند چه چیز جای جمهوری اسلامی می گذاری؟ در بهترین حالت می رسید به مریم رجوی و رضا پهلوی!

این شد که سال از نیمه گذشته، تحریم ها هم برگشته، منتها در ایران نه فقط بوی سقوط به مشام نمی رسد، بلکه حتی دولت روحانی هم ضد امریکایی شده، تحریم دور می زند و مذاکره با امریکا را نفی می کند.

من آنقدر ساده دل نیستم که تصور کنم آنچه در دلها می گذرد همان است که بر زبان می آید، ولی همین که زبانها دگرگون شده کم دستاوردی نیست.

جمهوری اسلامی استاد تبدیل کردن تهدیدها به فرصت است.

تهدید اراده دشمن برای براندازی به فرصت بسیج ملت برای خدمت تبدیل شده.

تهدید تروریسم هم شده ابزار دست ایران برای عملیات موشکی در سه مایلی پایگاه اصلی امریکا در سوریه.

سپاه محمد (ص) دوباره در راه است و دوباره به قدس می رود.

و اما

دولت امریکا به تازگی سند استراتژی ملی ضد تروریسم خود را منتشر کرده👇.

اگرچه سعی کرده اند موضوع را تا جایی که می توانند پیچیده کنند اما چندان دشوار نیست فهم اینکه هدف باز هم ایران است و محور یکپارچه، گسترده و قدرتمند مقاومت که اکنون نظام کنترل و فرمان واحدی هم پیدا کرده است.

جای تحلیل این سند اینجا نیست اما بعید می دانم در این یک نکته جای تردید باشد که چاره کار برای محور #سعودی-امریکا-اسراییل که #موشک های ایران فعلا تا 5 کیلومتری آنها پیش آمده اند، کاغذ سیاه کردن باشد.

راهبردها به کار نمی آیند وقتی جرعتی برای رفتار راهبردی وجود ندارد.