همانگونه که در سالهای اخیر همگان شاهد بودیم جریان موسوم به اصلاحات، محور و فراخوان گروه های همسو با شعارهای پوپولیستی در آستانه انتخابات ها توانسته است مدیریت انتخابات را بدست گرفته و با موج سواری، دولتهای ناکارآمد و فاقد برنامه و تیم کاری را روی کار بیاورد.
اختلال در اقتصاد، کاهش سطح زندگی مردم، آشفت بازار فضای مجازی و…
محصول این نگاه و نگرش معیوبی است که توسط چند نفر در اتاق فکری به نام اصلاحات بخورد جامعه داده شده است.
آنها با وجود رای قابل ملاحظه مردم، بموقع با شانه خالی کردن از مسئولیت و تعهدی که در قبال اعتماد مردم به خود دارند با خلق ادبیات و تعبیرات تصنعی مانند “عبور از رئیس جمهور” خود را برای فریب دادن عوام در جهت جلب آرا انتخابات بعدی آماده میکنند.
با رصد و مختصری تحقیق و بازسازی دو صحنه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در سالهای اخیر و انتخاب شعارهای به ظاهر زیبا اما خانه خراب کن_ به تعبیری دیگر خودزنی مردم _ می توان پی برد که نقشه راه آنها نماد سازی برای جلب اذهان عمومی است.
آنها کلیدی را در دستی ناتوان قرار دادند برای باز کردن قفلهایی که با همان کلید قفل شدند و دیگر باز نشدند!
اصلاح طلبان با اغفال مردم اعتماد ملت را جلب و رای آنها بخصوص جوانان را اخذ کردند اما دولتی که به همت جوانان ولی به کام ژنرالهای پیر بر سر کار آمد که نه تنها با خواست و اراده جوانها بیگانه بود، بلکه آنها را خانه نشین کرد.

نماد فریب و حیله آنها در آخرین انتخابات، خلق شعارهایی بود برای رای اوری خود و تخریب رقیب و ترساندن مردم از نزدیک شدن به رقیب؛
«اگر آنها پیروز شوند در خیابانها دیوار می کشند!»
و یا شعارهایی که با زندگی مردم و اقتصاد ارتباط داشتند. همانند شعار «چرخاندن چرخ اقتصاد» که اکنون نتیجه اش را می بینیم..
‌‌‌‌‌‌ متاسفانه معمارهای اقتصاد_ که حتی تحصیلات تکمیلی دانشگاهی ندارند_ ، وزیران میلیاردی و اسپانسر انتخاباتی همه دست به کار شدند و این حال و روز را بر سر این مملکت آوردند.

اما وامصیبتا از انتخاب نمایندگان لیستی مجلس که آنقدر خنثی اند که برای آنها تولید محتوی میکنند و فقط قرائت می کنند و حتی نمی توانند از خود دفاع کنند چه برسد به دفاع از کشور.
نمایندگانی که میلیاردی پول داده اند تا وارد لیست شوند و اکنون فقط در فکر جبران سرمایه از دست رفته خود هستند…

غرض از این مختصر یادداشت ، اینست که همین جریان ناکارآمد برای بقا و با هدف تکیه و استمرار بر عرصه قدرت ، برای انتخابات آینده مجلس خوابهایی می بینند و صغری و کبری هایی میچینند.
این روزها با انتقاد از دولت روحانی که دستپخت و خروجی خود آنهاست با یک عملیات روانی و فریب بدنبال یک فاصله تصنعی و غیرواقعی با دولت اند‌‌‌‌‌‌‌‌ تا باری دیگر در خلق مجلس و دولتی اینچنینی که دودش به چشم ملت میرود عوام را فریب و ترغیب کنند.
هوشیاری و مطالبه گری مردم بالاخص جوانان به دور از تعصبات حزبی و جریانی تضمین آینده ای روشن و پشت سر گذاشتن مشکلات است.
پیش بسوی ایرانی آباد با داشته های خود و جوانانی امیدوار با همتی بلند

محمد رمضانی
دانشجوی دکتری علوم سیاسی