کرونا نیوز؛

مرحله اول: چنانچه یک یا چند عضو از اعضا شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد.

مرحله دوم: در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در اینصورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حظور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد .
مرحله سوم: چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به ص

ورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضا شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ظرف ده روز خواهد بود.

مرحله چهارم: شورا در جلسه استیضاح پس از طرح سئوال یا سؤالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار خواهد شد

 

(برابر ماده۷۳ قانون شوراها).

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان