چشم و گوشِ باز خوبه، ولی نه به این گشادی!

هجدهمین قسمت از مجموعه طنز دیش و میش منتشر شد.