کرونا نیوز؛

به گزارش خبرنگار روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دکتر رضا دهبانی پور با صدور پیامی، سال ۱۳۹۵ را تبریک گفت.

 متن کامل این پیام به شرح ذیل است.


ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ


«ﺳَﻨُﺮِﯾﻬِﻢْ آﯾَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓِﯽ ْاﻵْﻓَﺎقِ وَ ﻓِﯽ أَﻧﻔُﺴِﻬِﻢ ُﺣَﺘَّﻰ ﯾَﺘَﺒَﯿَّﻦَ ﻟَﻬُﻢْ أَﻧَّﻪ ُّ اﻟْﺤَﻖ»


ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﺪار ﺑﻬﺎر را ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
ﺟﻤﺎل ﺑﯽ اﻧﺒﺎز ﺧﻮد را روﻧﻤﺎﯾﯽ و آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﯽ ﻣﺜﺎل راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺎرﮔﺎﻩ آﻓﺮﯾﻨﺶ، ﻣﺠﺎل روﯾﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد را در ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻬﺎر ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدﻩ و
آﯾﺎت اﻟﻬﯽ را در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺗﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﯽ ﻧﺸﺎن او ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺳﺎل ﻧﻮ و ﺑﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ هنرمندان ﮔﺮاﻧﻘﺪر، اهالی فرهنگ و اصحاب رسانه  ﮔﺮاﻣﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﻬﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.ﺗﻘﺎرن
ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺎم ولادت ﺑﺰرگ ﺑﺎﻧﻮی اﺳﻼم ام اﺑﯿﻬﺎ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ (سلام الله
علیها) ﻧﺸﺎن از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ و
ﻃﻬﺎرت(علیهم السلام) دارد، از ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﯿﺮوی از ﺳﯿﺮﻩ
ﺣﻀﺮات ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .در
ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش اهالی فرهنگ و هنر در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﻫﻨﺮی ﺑﻮدﯾﻢ، اوج اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ
اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ را در ﺷﺮﯾﺎن
ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ.اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺰرگ فرهنگ و هنر ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻣﺠﺎﻫﺪت اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﻬﺮﻩ
ﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر ﺷﺎداب و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻓﻌﺎل هنرمندان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و هنری زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت را در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.


از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت روزاﻓﺰون ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﻋﯽ و ﭘﺮﺗﻼش را در ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ و ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ(عجل الله تعالی
فرجه شریف) و زﻋﺎﻣﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی (ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ) و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.لینک منبع by لینکهای مرتبط

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان